HomeGoddelijke paedagogiePagina 5

JPEG (Deze pagina), 496.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

. l
GODDELIJKE PAEDAGOGIE.
Ilivragpám yxp h [ipaq 7*::5 3%:5 0‘m‘i,cz:ç
vrêccrzu 5.u6,0óm‘szç, vrxzöaicuïz k,u5<ç .... ,‘
Titus 2 : 11, 120.
Tot de constante kenmerken van de theologie der
Groninger school, behoorde de gedachte van de op-
leiding van het menschelijk geslacht door God. Zij ’
is het mikpunt geweest van eindelooze aanvallen en ‘
de oorzaak van de grofste miskenning en omdat deze
gedachte nog door allen, die met onze beginselen sym­ l
pathiseeren, zonder onderscheid wordt aanvaard, en
nog steeds zooveel verzet lokt en tot misverstand t
aanleiding geeft, loont het misschien de moeite haar l
eens te toetsen aan de inzichten van Barth en t
Schweitzer, zooals ik dat in mijn inaugureele rede l
gedaan heb met ons historisch beginsel. ll
(
lt
Hofstede de Groot heeft in zijn werk Groninger
Godgeleerden pag. 131 zich ter zake in de volgende
woorden uitgedrukt: ,,Aldus wordt het hoofdwerk ?
van God in het bestuur van de wereld een opvoe-
ding en een bevrijding van de booze eigenwillige j
machten, onder welke het menschdom slaaf gewor­ ,
den is, een ontwikkeling van de goede, sluimerende
krachten en vermogens in ons: een leiding onzer han-