HomeGoddelijke paedagogiePagina 44

JPEG (Deze pagina), 675.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

andere als tot dienaren zegt: komt en zij komen, gaat
en zij gaan, doet dat en zij doen het, en die dit komen
. en gaan aldus regelt, dat hun die Hem liefhebben alle
dingen medewerken ten goede.
Vllij hebben natuurlijk te leeren van wat anderen
te berde brachten. Wij zullen, sprekende over het
opvoedingsplan Gods en zijn practische eischen, niet
meer met de naïviteit onzer vaderen over Gods Wil
_ kunnen spreken en sterker dan zij den nadruk moe-
ten leggen op het element der onkenbaarheid, dat den
afstand tusschen Schepper en schepsel blijft bepalen.
Wij zullen ons evenmin kunnen onttrekken aan de
plicht om, in den stijl van Schweitzer, op te sporen
en aan te geven van welke middelen, ook in ’s men-
schen aanleg gegeven, G·od zich bedient ter bereiking
van Zijn heilig doel. Maar hoofdzaak zal ons blijven,
dat doel zelf, dat in Gods onveranderlijken wil ge-
fundeerd is, dat ons door Zijn openbaring in Jezus
Christus in zooverre kenbaar is gemaakt, als noodig
’ is tot Zijn eer en ons heil, en dat een bereikbaar doel
zal blijken te zijn, bereikbaar dwars door alle raad-
selen en moeilijkheden en mislukkingen en teleur-
i stellingen heen .....
Laat Hem besturen, waken.
’t Is wijsheid, wat Hij doet,
Zoo zal Hij ’t alles maken
Dat g’ u verwond’ren moet!
ëli. 2


._L_ , , . . Y ,.. - .. .. %..