HomeGoddelijke paedagogiePagina 43

JPEG (Deze pagina), 623.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

se
en dan .... doen wij het niet! Daar zit het gebrek: de
oorzaak van de onzekerheid. Het pad des rechtvaar­
digen is een schijnend licht, lichtend en schijnend tot
den vollen dag toe.
Het is zielkundig zoo volkomen juist, wat Gez. 73
uitdrukt met de woorden:
God kan alleen dat hart doorgronden:
Maar zoekt gij, voor zijn aangezicht,
Oprecht naar uw verborgen zonden,
‘ Hij geeft u telkens meerder licht;
Dan is uw weg en gang gewis,
Dan wandelt g’ in geen duisternis.
Dan laten wij ons door Barth rustig indeelen bij
' alle ,,M0ralischen, alle psychologisch, pädagogisch,
soziologisch Interessirten, alle historisch Denken­
‘ den, alle Sicheren, Geradlinigen, Practischen (Röm.
506) ..... niet van plan o1n den veiligen en vasten le-
vensbodem van het onwankelbare koninkrijk prijs
te geven voor het drijfzand van een philosophisch
agnosticisme en scepticisme.
En wat Schweitzer betreft: Zou het zedelijk han-
delen zooveel onzekerder worden, indien men van het
beginsel der Lebensbejahung en Lebensverneinung
appelleerde op en het normeerde naar het groote
wereldbestuur van den Schepper aller dingen, op Q;
_ wien ook deze beginselen in laatste instantie herleid
j moeten worden en in wien wij in volkomen even-
; wicht zijn. Ik heb er niet op tegen, dat men allerlei i ‘
. krachten opspoort, die in ons leven werkzaam zijn en ï
­ moeten zijn, maar dat behoeft mij niet te verhinderen,
i dat mág mij zelfs niet verhinderen, achter al die
; krachten, de ééne groote kracht te zien, die tot alle ig


­­-W @1** ”‘‘‘ ‘`‘”` ‘’""‘ `"`` ‘ '”`‘’ ‘‘’‘ ‘ ·- <«­ r v "