HomeGoddelijke paedagogiePagina 37

JPEG (Deze pagina), 609.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

35
drang bezield, een belemmering vormen en tracht
hen daarom uit den weg te ruimen, althans onscha-
delijk te maken. Zoo komt de zelfzucht ten troon en j
verspeelt men het waarachtig levensgeluk, dat uit-
sluitend te bereiken is door onbeperkte toewijding H
aan elkanders belangen. Gij ziet, dat dit stelsel, eer-
biedwaardig vooral om de groote persoonlijk--
heid die er achter staat en die zelf niet ge-
schroomd heeft het offer van zijn carrière, ja van
zijn leven te brengen voor dit zijn ideaal, dat dit
stelsel intusschen zuiver rationeel is.
Energiek wijst Schweitzer af alle mystiek, die
naar het een-zijn met God tendeert. Het absolute is _
een illusie, voor ons de groote X. De mensch kent E
niet het kort begrip van alle zijn, maar slechts het e
V zijn, dat zich eindeloos in onderscheidene versehij- ç
ningsvormen varieert. Daarom moet de ethiek alle i
abstracties, waarmede geregeld geopereerd werd,
over boord zetten: alleen in de toewijding in de jï
Ehrfurcht vor dem Leben wordt de fatale Selbstent-
zweiung van het leven overwonnen. ,,Es gehört zum
j VVezen der Hingebung, dasz sie sich subjectiv und
schrankenlos ausleben n‘1usz." Hierdoor is een bot- L
t sing tusschen de rationeele Lebensbejahung en de
g ethische Lebensverneinung onvermijdelijk. Hun ver- {
i houding laat zich niet eens voor goed vaststellen. VJ
Zij blijven met elkaar in spanning en zoodra deze ’
spanning verslapt, gaat de ethiek te gronde. Ook
ä Schweitzer erkent dus in thoorie het moment van de
. onzekerheid. ,,WVer die Fahrt zur wahren Ethik
ï antritt, musz darauf gefaszt sein, in den Strudeln des é
T Irrationalen herum gewirbelt zu werden." De Le-
Z
li
tl ?