HomeGoddelijke paedagogiePagina 31

JPEG (Deze pagina), 665.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

Q
j " 29
E instantie in het oog gehouden worden. Deze ethiek
der genade komt als een ongenoode, geheimzinnige,
huiveringwekkende gast in onzen zonnigen, vroolij­
ken levenskring binnen. De mensch wordt gedwon-
gen over een smallen bergpas tusschen twee afgron-
den van duzelingwekkende diepte te gaan. Hij kan
eigenlijk niet anders dan .... te pletter vallen. De wet,
die God stelt, eischt wat de mensch niet volbrengen
kan en daarom moet de mensch op dezen klip wel
schipbreuk lijden. De Bios moet sterven als het tot i
Ethos komen zal. Van eenigen materieelen, positie- .
ven inhoud der ethiek kan geen sprake zijn, omdat {
G·od het antwoord is, God, die in het teeken van het
absolute staat, van wien een mensch alleen weten kan
dat Hij is, niet hoe Hij is en nog minder waarom Hij Q
' zoo is. Gods wil is de laatste grond van onze zede-
lijke roeping, maar God is de verborgen God en dus
. is ook Zijn wil verborgen. Gods wil kent geen waar- '"
om. Hij wil, omdat Hij God is. De laatste oorzaak _!
van het zoo-zijn dezer wereld ligt dan ook in Gods l
‘ raadselachtigheid. Nooit en nergens wordt de grens ë
van de menschelijke vitaliteit overschreden, zoodat
men op den bodem van het goddelijke leven zou ko-
men te staan. Dit te loochenen beteekent zich aan illu-
sies over te geven. Hier duikt dus het oude wan-
trouwen tegen alle zijn en hebben en doen op.
Ook het zedelijk ideaal wordt nooit aanschouwelijk, _ _
blijft steeds futurum. So einleuchtend und klar mir
die Forderung ist, dasz der Wille Gottes geschehen
` musz in meinem Leben, und dasz seine Gebote nicht j
schwer sind, so einleuchtend und klar ist mir auch,
dasz es in meinem Leben auch in den einfachsten