HomeGoddelijke paedagogiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 702.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

l
I 28 I
ethische begrippen, maar om de relatie. Plato heeft ·
zijn staat noodig, Calvijn zijn cite de Dieu, Kant zijn
Idee des ewigen Friedens, voor Barth echter heeft
het veld van de ethiek der genade het aanzien van
een modern slagveld: tusschen de beide fronten is
het, naar zijn eigen woorden (Zw. d. Z. 23 II. 37)
schrikbarend leeg geworden. En deze fronten wor-
den gevormd door God ter eener zijde en de mensch-
heid aan den anderen kant. Er rest den mensch niet
anders dan zichzelf, zijn eigen positie prijs te geven
en tot Gods genade terug te keeren. Hij moet erken-
nen, dat hij de van God v_erworpene, de verloren
mensch is en niet anders willem zijn dan dat. Dat is
de primaire ethische handeling, waarbij vergeleken
al het overige secundair is, en dus ook slechts afge- _
A leide beteekenis heeft. In de iwdividucclc ethiek moet
het handelen vrij zijn van alle biologische, patheti-
I sche, erotische elementen, want in gestadigen strijd ‘
met Bios, Pathos en Eros heeft de mensch zijn zede-
lijke volmaking na te jagen, hoewel ze in dit leven
blijvendonbereikbaar zal zijn. De vraag: wat moet
I ik doen om zalig te worden, kan nooit beantwoord
. worden, want alle doen is zonde en slechts in de ver-
geving van die zonde ligt de oplossing, het behoud.
In de s0c·iaal­cthic7»c zoekt Barth. een uitweg door den
naaste als mandataris van den deus absconditus voor
te stellen, in den stijl van Mattheus 25 ,a.h. slot:
VVat gij den minste mijner broeders, gedaan hebt,
dat hebt gij Mij gedaan. ( _ .
l Tusschen God en mensch, bestaat slechts de indi-
i recte, onoplosbare betrekking van tijd tot eeuwig-
heid, van schepper en schepsel, dat moet ook in deze
e
·<
_ _