HomeGoddelijke paedagogiePagina 28

JPEG (Deze pagina), 708.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

26
tessamenhang ," die voortgaat, maar ook samenhang
vertoont, doet ons wel sterk aan als een nieuwe pa-
raphraseering van het begrip, dat in de Groninger
theologie en in haar practijk zoo’n centrale plaats
heeft ingenomen. Ook in de praktijk .... want de Groot
heeft er herhaaldelijk op gewezen, dat Gods Open-
baring geen voorwerp van nadenken en bespiegeling
zoozeer is, als wel richtsnoer voor het leven. Uw
VVoord is mij een lamp voor mijnen voet en een licht
·op mijn pad. (Gron. Godgel. pag. 52).
Het loont de moeite ook inzake het ethisch uit-
gangspunt hun meening naast die van Barth en
Schweitzer te plaatsen, want als het waar is, dat men
den boom aan zijn vruchten kent, kan men ook de
1 waarde eener theologie bepalen naar de wijze, waar-
) op en de mate, waarin zij motieven tot zedelijk zijn
­en doen levert.
l De critiek door Barth op de theologie geoefend
j moet natuurlijk haar invloed ook op dit terrein laten
gelden en heeft hier geleid tot een volkomen veran-
dering van uitgangspunt en doelstelling. Hij wil ra-
r dicaal breken met wat hij noemt de ethiek van het
« geweten en substitueert daarvoor als eenige mogelijk-
heid de ethiek der genade. Dat eerste noemt hij
(Rom. 358) Flachrennen nach dem Gesetz der Ge--
rechtigkeit;" hij verwacht er geen heil van dit ,,mit {
schnelleren Pferden mit einer noch gröszern Fröm-
migkeit, mit noch tiefern Erlebnissen, mit noch mehr
» ·Gottvertrauen und Bruderliebe fort zu setzen." Het
baat z.i. niet de intensiteit van dit alles te verhoo-
gen". integendeel, men moet veeleer het volstrekt
nuttelooze ervan inzien en dat ijdel pogen staken.
_ mr..._._....­.- ï