HomeGoddelijke paedagogiePagina 27

JPEG (Deze pagina), 624.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

25
_ bij het zoeken daarvan ook de rede een factor is,
waarvan God zich bedient om haar die richting aan
te wijzen, dan kunnen wij dat wel geheel met hem
eens zijn, maar dan was het niet noodig, dan is het
zelfs gevaarlijk zoo radicaal met het verleden te wil-
len breken, althans 11iet toe te laten, dat men ook dat
verleden raadpleegt om te bepalen wat in de toe- i
G komst bereikt worden moet en .... kan! Wanneer wij
zoo aanstonds gelegenheid hebben over het ethisch
principe van Schweitzer te spreken, zal blijken, dat
j wij inderdaad materieel veel van hem kunnen lee-
ren, maar dat' mag ons niet verhinderen uit te
spreken, dat wij formeel tegen zijn doelstelling
_ groote bezwaren hebben. Hij heeft het licht van de
, rede weder op den kandelaar geplaatst; in het boek
van de Openbaring wordt gedreigd, dat het licht van
de kandelaar zal worden weggenomen, maar daar-
mede wordt toch een ander licht bedoeld, een hoo-
ger licht, een licht, waarvan de menschelijke rede
slechts een enkele straal is. Liever dan het inzicht
G van een zeer scherpzinnig en rijk begaafd mensch,
zullen wij trachten de leiding te volgen van een God,
die nog spreekt: Mijne gedachten zijn niet ulieder
gedachten en uwe wegen niet Mijne wegen, een God,
wiens besluiten afdalen van onbereikbare hoogten
en opklimmen uit onpeilbare diepten. Aulèn heeft
dat aldus uitgedrukt, eigenlijk geheel in den stijl
der Groningers: ,,l1et Christendom is in zijn wezen de
door Gods werkzaamheid in Christus beheerschte,
voortgaande geestessamenhang, waarbij alles ge-
leid wordt naar en bepaald wordt door de levensge-
meenschap met God." Juist die ,,vo0rtgaande gees- j
E
___' l •;;.·` V · _ A _ . , _;.1., L1, 4. .. .,,.__ V V M M __r`4'I ig H A r g ’