HomeGoddelijke paedagogiePagina 26

JPEG (Deze pagina), 693.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

24
men maar niet vergeet, dat er op het kerkelijk erf r
ook nog iets anders wordt ged-aan dan dit valsche
reclame-geschetter, dergenen, die veelal het spreek-
woord van veel geschreeuw en weinig wol bevestigen.
Schweitzer erkent de kerk als unvermeidlich en
denknotwendig. Staat und Kirche sind nicht nur
natiirliche historische, sondern zugleich auch denk-
notwendige Gröszen". Hij stelt daarbij echter de
kerk den eisch, dat zij vatbaar moet blijven voor ont-
wikkeling. Nimmer kan in eenige empirische gestal-
te van de kerk haar Selbstzweck gevonden worden,
want dan worden mensch en nienschhei d van hun
rechten beroofd en aan de kerk geofferd. Schweitzer
is van meening, dat de kerk in haar huidige periode _
hiervan te weinig doordrongen is. Zij orienteert zich f
aan Kerk- en Dogmengeschiedenis, inplaats van aan
haar zedelijk ideaal. Dat id·eaal is dan in Sch.’s
systeem vanzelfsprekend der Ehrfurcht vor dem
j Leben. De kerk heeft de taak die gezindheid in den
i enkeling en in de massa te wekken, te onderhouden
g en te ontwikkelen.
l Ik waag het toch de vraag te stellen of dit rationa-
listisch principe inderdaad wel zoo los van de gege-
vens der Kerk- en Dogmengeschiedenis is, althans ....
kan zijn. Waiit een redelijke bestemming kan toch
nimmer worden gevonden indien men niet staat op
den bodem der werkelijkheid en .... in het heden ligt
’t verleden, in het nu wat komen zal. Bedoelt
. Schweitzer alleen te zeggen, dat de kerk zich niet
mag tevreden stellen met in de lijn der traditie voort
l te gaan, niet alleen mag vragen naar oude paden,
i maar inderdaad nieuwe banen heeft te zoeken en dat
. , J._...__._......-­. ‘ï