HomeGoddelijke paedagogiePagina 24

JPEG (Deze pagina), 700.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

22
« rioden van Israëls geschiedenis den tempel aange- i
J zegd, door een Jeremia die het waagde in het hei- p
l ligdom de gevaarlijke woorden te spreken van de jp
dagen van Silo! door Christus zelf, die het heilig
ë dogma van de onschendbaarheid van den tempel aan- é
randde door de voorspelling, dat geen steen op den
andere zal worden gelaten... maar de Heer zelf heeft
l herhaaldelijk den tempel bezocht. De verwachting
« van een tijd, waarin men noch te Jeruzalem, noch op 5
l den Gerizim den Vader zou aanbidden, omdat men
het doen zou in geest en in waarheid·, heeft den Hei-
land nooit verhinderd de tijdelijke waarde van het
j godshuis te erkennen. Ja toen de ijver van des Hee-
§ ren huis Hem aangreep en Hij wisselaars en veekoo- ;
pers uitdreef uit het heiligdom, wat bedoelde Hij .r
toen anders dan een zuivering van dien tempel, die
een huis van koophandel, een kuil van moordenaren
l was geworden, hoewel bestemd om te zijn een huis
l des gebeds.
Als de profeet Sacharia verkondigt, dat Jahveh
j zelf rondom Jeruzalem zal zijn tot een brandende
l muur en dat de heilige stad dorpsgewijze ge-
bouwd kon worden, dan is hij stellig een verkondi-
ger van het zuivere Woord Godsi Maar als Nehemia
straks zich opmaakt om in diepen rouw over
den vervallen staat van de heilige stad, hare
muren te gaan herstellen, doet hij dan ook niet
een werk Gods". is hij dan minder een man naar
« Gods hart? Behoefti het feit, dat men een muur
i bouwt, afbreuk te doen aan de overtuiging: Zoo de
l Heer de stad iniet bewaart, vergeefs waken de
wachters? En kan de muur, die men uit steenen op-
l r _ ,________.___._.- ‘ï