HomeGoddelijke paedagogiePagina 23

JPEG (Deze pagina), 672.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

i
21 i
I l
`· mogelijkheden, die binnen ons bereik zijn gebracht,
te helpen realiseeren. Het is geen wonder, dat de
Groninger school over het geheel zulke trouwe pas-
tores heeft voortgebracht, wier werk nog sporen
heeft acl1tergelaten in de gemeenten, die zij hebben
gediend.
Alle kerkisme is hun vreemd gebleven, maar aan
den anderen kant heeft geen sceptische beschouwing
omtrent de beteekenis der kerk hun arbeid in en voor
die kerk verlamd. VVij zullen het allen Barth toe-
geven dat geen enkele kerk, of zij zich om Jeruza-
lem, om Rome, om lVittenberg, om Genève of om
welk punt ook groepeert, ident is met de groote l
ontzichtbare Kerk, wier grenzen niemand trekken
kan, die nooit een numerus clausus is, de communio l
` sanctorum, waarvan wij slechts kunnen zeggen: de
_ Heer kent al de zijnen ..... maar dat behoeft toch nog
niet te leiden tot de volstrekte onmogelijkheid van
J de kerk als sooiologisch phaenomeen. Het is volko-
men juist, dat de Oud Testamentische kerk de taber-
nakel is: van het oogenblik af, dat de tempel wordt
gebouwd, dateert de critiek op, de strijd tegen dezen
tempel en in het verre verschiet van de toekomst des
Heeren ziet de schrijver van de Apocalyps het nieuwe
Jeruzalem zonder tempel. Maar daarmede is toch nog
niet gezegd, dat die tempel in deze bedeeling niet in
het plan Gods een zeer wezenlijke plaats had te ver-
vullen. Zeker er is een altijd weer terugkeerende
eontrovers tusschen de priesterlijke pretentie: des
Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tem-
J pel is deze en de profetische prediking van den Im- j
manuël. Het lkabood­oordeel is in verschillende pe-
-­-­-·# ggï-T-: Q, T y- `lM%V~;;;w;i`­£:;§