HomeGoddelijke paedagogiePagina 19

JPEG (Deze pagina), 630.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

‘ i
17 i
Het Roomsch­Katholieke begrip, dat tusschen kerk 1
. en Koninkrijk Gods geen. onderscheid maakt, is hier .
dus wel principieel overwonnen. Hier is geen sprake Q
van het gezag, het nimmer falende gezag van een
kerk, die pretendeert, dat Jezus Christus nog altoos Q
in haar midden zóódanig werkt, haar zóó met
zijn Geest bezielt, en onfeilbaar in alle waarheid
leidt, dat- er inderdaad geen verschil is tusschen de K
openbaring in de gemeente en die in het Evangelie. i
Maar wel is de Groot er van overtuigd, dat er een l
voortgang in de Godsopenbaring ook buiten het l
enge gebied van wat wij gewoon zijn de bijzondere
openbaring te noemen. Er is gradueel een ontzaglijk
groot onderscheid tusschen de openbaring, die de
bijbelschrijvers ontvingen en die welke ons nog ten
deel valt, en aan dat gradueel verschil dankt de
Bijbel zijn normatief karakter, maar principieel is
er geen onderscheid. Zooals de Groot het eens tee-
kenend uitdrukte: hij ziet nergens scherpe grenzen
als tusschen land en water. Hij is ervan overtuigd,
" dat de Geest voortgaat ons te leiden in alle waarheid,
dezelfde Geest, die de godsmannen uit den Bijbel
heeft bezield en hun woord heeft gemaakt tot een
licht, schijnende in een duistere plaats. Practisch
pasten de G·roningers deze gedachte toe door bijv. in
hun dogmatiek zich niet te bepalen tor verba pro-
bantia, saamgelezen uit de H. Schrift, maar ook op
de Kerk- en Dogmen-geschiedenis zich te beroepen.
Zoo wordt het leerstuk, dat wij zalig worden door X
Gods genade, zonder onze verdiensten aldus toege-
licht: ,,J a Paulus zegt het meermalen (Gron. (lodge]. {
p. 148). Doch op zijn woord alleen, behoeven wij hier ”
2
·­-f "·- 1-ë”*·F"·"*"*’“"*""‘·**°€ïi‘*”"""°”="ä ~>-'& ïᥣ,*¥'»,,"""‘,,*',f¥‘..<,äïé1i‘HI#g‘ ‘,ï,;ï;~ S ·. ,,g_~_‘__;g‘ i op