HomeGoddelijke paedagogiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 703.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

16
,,Door aan te nemen," zoo zegt hij even later, ,,dat
er in de geschiedenis eene voortgaande openbaring en _
werkzaamheid van Jezus Christus is te zien, als die
zijne kerk niet heeft verlaten, en niet alleen door zijn
woord en zijn daad vóór 18 eeuwen gesproken en ver-
ä richt, haar regeert, maar ook door zijn blijvend, per--
soonlijk, uit den hemel op aarde voortgaande werken
haar blijft bezielen en besturen, en dat in zijn werk
God zelf zich blijft openbaren .... vatten wij een denk-
beeld weder op, ’t welk in de Roomsch-Katholieke
kerk heerschende is, maar door Protestanten veelal
is voorbij gezien .... Met de voorstelling der Boomsch­
i Katholieke kerk komt de onze in zooverre overeen,
{ als wij met haar vaststellen, dat er eene onafgebroken
i openbaring van God in Jezus Christus in de gemeente
des Heeren aanwezig is, doch er is ook groot verschil.
k Ons is Gods openbaring in Zijnen Zoon, gelijk het
j Nieuwe Verbond die bekend maakt, de toetssteen,
l ` waaraan wij de echtheid dier zelfde openbaring in de
kerk onderscheiden, zoodat wij in deze niets voor
j waarlijk Christelijk houden, dan wat niet strijdt, of ·
liever, wat geheel overeenstemt met den geest van Je-
zus Christus, zooals wij Hem uit het N. V. kennen? ’ ~
Het is dus duidelijk, wat in dezen de Evangelische be-
schouwing onderscheidt van de Roomsch­Katholieke,
waarmede de Groot haar vergeleek, maar geenszins
vereenzelvigde. Hij is van meening, dat in de kerk
zeer zeker de Geest des Heeren werkt, maar daarne-
vens, daartegenover ook de geest der wereld zijn in-
vloed doet gelden, zoodat het noodig is waarheid en
J dwaling te `onderscheiden, waarbij de Nieuw­Testa-
mentische Openbaring normatief is.
`J" www ­---»----- .........a ingu