HomeGoddelijke paedagogiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 613.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

13
rieele en een geestelijk­etl1ische progressie als in
wedloop naast elkander, maar van lieverlee zijn de
geestelijk-ethische vorderingen minder geworden,
_ zoodat de voorsprong van den materieelen vooruit-
gang steeds grooter werd. Aanvankelijk kon men in
deze situatie blijven, zonder te bemerken, dat zij on-
houdbaar werd. So kam unsere Zeit, gedankenlos
wie sie war, zu der Meinung, dasz Kultur vornehm­
lich in wissenschaflich-technischen und kiinstleri- I
schen Leistungen bestehe und ohne Ethik oder mit I
einem Minimum von Ethik auskommen könne. I
Hetgeen leiden moest tot die Selbstvernich-
tung der Kultur (Kult. en Eth. I 2), waarvan wij ge-
_ tuigen zijn geweest. In de oorlogsgruwelen der
p _ laatste decennieën en de daarmede verband l1ouden­
I de zedelijke inzinking op schier alle gebied ziet hij,
evenals Barth (Zw. d. Z. II 37 er.) een menetekel van
gruwelijke grootte en vernietigende duidelijkheid op-
gericht. Vel geeft hij toe, dat het niet aangaat de
impressies van dezen tijd te verabsoluteeren: zij zijn
relatief, zooals alles in de geschiedenis, zoodat moge-
­ lijk onze kinderen of kindskinderen het leven weer ;
meer harmonisch kunnen zien.
Inderdaad lijkt het vaak een Sisyphusarbeid,
' waarbij men juist op het oogenblik als men het be-
geerde resultaat dacht te bereiken, alles ziet te-
rugvallen en wegzinken, zoodat men weer van voren
af aan moet beginnen. Wie het zoo ziet, wordt scep-
ticus en voelt zijn energie verlammen. Toch tracht
Schw. zich daaraan te ontworstelen. Hij is er diep
I van doordrongen, dat ethische denkers als Socrates, 1
gi Kant en Fichte steeds een verheffenden invloed op

31
lf

i 1