HomeGoddelijke paedagogiePagina 14

JPEG (Deze pagina), 693.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

« ;
'
_ 12
ker mogelijkheden te staan, niet zoo maar het opti-
misme van onze vaderen kunnen overnemen? Daar-
voor hebben de zorgen te diepe voren geploegd en
daarvoor is de menschheid, waartoe wij zelf behoo-
« ren, ons te veel tegengevallen. Maar toch blijven wij `
- op hoop tegen hoop -­ gelooven aan het groote
in doel van al Gods leidingen, dat eenmaal zeker be-
reikt zal worden en zullen wij door alle teleurstellin-
¤, gen heen, dat goddelijk optimisme, dat onze levens-
i behoefte is, weer opnieuw hebben te veroveren. Zul-
` len wij niet juist in onze zwakste oogenblikken het
i sterkst zijn en in onze nederlagen de blijde verzekerd-
i' heid ontvangen van meer dan overwinnaar te zijn,
door Hem, die ons heeft liefgehad? Wee als wij die j
I spanning uit ons leven verliezen! en vergeten, dat p
wij, die het nog niet gegrepen hebben, er naar jagen
T moeten of wij het ook grijpen mochten! Maar even
bedenkelijk is het uit het oog te verliezen, dat wij
. daartoe van Christus Jezus gegrepen zijn, daartoe
ï n.l. om te grijpen en dat wij die innerlijke verzekerd-
j heid slechts hebben, naarmate wij ook inderdaad
« steeds meer gegrepen hebben. -
l Ook Schweitzer kan op ervaringsgronden niet tot
; een optimistisch-ethische verklaring van deze wereld
komen. VVie de wereld neemt zooals zij is, kan vol- '
_ gens hem, haar onmogelijk zóó verstaan, dat doel en
_ streven van mensch en menschheid zinvol zijn. Hij
vermag dan ook geen evolutie te ontdekken. Die
Natur ist wunderbar schöpferische und zugleich
sinnlos zerstörende Kraft ..... Sinnvolles iin Sinnlosen,
Sinnloses ini Sinnvollen, das ist das Vllunder des Uni- l
versums. Sinds de Renaissance ziet Sehw. een mate- ii
l
zz
l

--,. 1 .--. .-.-; t -