HomeGoddelijke paedagogiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 717.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

r‘
ls 8 ‘
x`
- civitas dei is onbestaanbaar. WVij moeten het dualis- (
° * nie aanvaarden van een wereld, een schepping Gods,
L ‘ die in het booze ligt, en slechts met de hulp eener
i ‘ bepaalde eschatologie slaagt Barth erin, dit in een
eindelijk monisme op te lossen, waarin zijn pessimis-
me tot optimisme wedergeboren wordt. Dat wacht
. op de êvxàvn ë»,<>¤<, maar om alle misverstand af te
G, snijden, betoogt Barth herhaaldelijk, dat dit niets
uitstaande heeft met de vulgair mythische chrono-
logisch-futuristische begrippen, die het traditioneele
" f christendom ermede verbonden heeft, want deze
i laatste ure is met het einde van een langdurig ont-
. i wikkelingsproces, het resultaat van een zorgvuldige
T » voorbereiding, die zich langzaam in der eeuwen loop
A heeft gerealiseerd. Ze is aan den anderen kant ook
‘· , niet de groote wereldkatastrofe, die men in tijden
l van beroering zeer aanstaande pleegt te achten en
- i die dan toch telkens weer uitbleef om met den terug-
keer van rustiger tijden op den achtergrond te gera-
B B ken... neen deze ëvpgáw Cm is het einde, het wise,
g dus nog beter het doel van den tijd en daarom het
i doorbreken van de eeuwigheid, waarin de tijd met al
je zijn jammeren en zijn onopgeloste raadselen zich
* oplost. De parousie is voor hem het reddende ingrij-
pen Gods, de geweldige crisis, die hieruit voortkomt,
dat alles gestadig door God veroordeeld, maar toch
l ook altijd weer door Hem gered, behouden wordt.
Hiermede is natuurlijk de verwachting losgelaten,
ï dat het koninkrijk Gods zich ooit in de historie zal
i ’ openbaren! In zekere mate is Barth hiermede terug-
j gekeerd tot de bijbelsche lijn. WVij spreken gaarne .
van de uitbreiding van het koninkrijk Gods en stel-
, r