HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 9

JPEG (Deze pagina), 709.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

' mv una iiinimiae Ai>o·1‘am<i«;its. 7
heid gesproken wordt., dan is er een klein corps, dat
hieronder wordt begrepen, we bedoelen het corps Mili-
taire Apothekers li). We zien ons genoodzaakt deze op-
merking hier in het bijzonder te moeten maken, omdat
het niet alleen de verbazing en verontwaardiging der
militaire apothekers, maar evenzeer van de militaire art-
sen en iederen belangstellenden heeft opgewekt en gaande
gemaakt, dat men bij de jongste reorganisatie een feitelijk
onderscheid tusschen de beide afdeelingen der Milit. Ge-
neeskundige Dienst gemaakt heeft en de militaire apothe-
kers bijna geheel heef`t uitgesloten van de gunstige be-
palingen ten opzichte van de militaire artsen gemaakt.
ls het eene waarheid, dat de militaire apothekers, ol-
schoon zij mede onder de ofïicieren van gezondheid wor-
den begrepen, nimmer in de bepalingen gedeeld hebben,
i die ten gunste van laatstgenoemden van tijd tot tijd be-
schikbaar gesteld werden, dan had nu eindelijk eens, -
nu door de invoering der nieuwe geneeskundige wetten
bovendien gelijke eischen aan den arts en apotheker ge-
steld worden, - elk onderscheid in vooruitzichten op-
geheven moeten worden.
Men zou op grond hiervan kunnen opmaken dat de
militaire apothekers eigenlijk niet tot de officieren van
gezondheid gerekend worden en het ceteris pttribus ook
_ ­ beter is, om de eenvoudige reden, dat de werkkring van
den militairen arts en den militairen apotheker verschilt.
Wil men de eenheid behouden - in weerwil van de in
de nieuwe Geneeskundige Wetten gemaakte scherpe schei-
ding tusschen genees- en artsenijbereidkunde - goed;
maar dan ook alle puma prix tegenover den militairen
apotheker verbannen en hem in alles gelijk geregeerd,
gelijk bezoldigd en gelijke uitzichten op promotie gege-
I) Reglement op de geueesk. dienst der landmacht, Art. 9.