HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 8

JPEG (Deze pagina), 711.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

G na roiisiuinn nan ni1.1mi1>tE iankinmein
Het is dan gebleken, dat de stemmen, gedurende tal
van jaren gehoord over den toestand der militaire ge-
necskundigen niet onwaar, niet onbillgk zijn geweest.
Ptegeering en Volksvertegenwoordiging beide hebben »-
hetzij Zij al dan niet volkomen waren ingelicht - terecht
ingezien, dat de positie van den militairen arts, bij den
vooruitgang der wetenschap, de hoogere maatschappe-
lijke en wetenschappelgke eischen noodzakelijk moest
verbeterd worden. De jongste hervorming van het corps
geneeskundige ollicieren kan hiervan ten bewijze strek-
ken. lin al betreuren wg het zeer, dat zij over ’t ge-
heel zeer weinig aan de billijke verwachtingen heeft vol-
daan, toch blijft de aangebrachte verbetering een ver-
blijdend teeken, omdat daarmede een stap voorwaarts is
gedaan tot de krachtiger intellectuëele ontwikkeling van
een corps, dat zgn hoogsten roem in dit standpunt vooral ‘
moet stellen. Hierbij wordt, naast den zieken militair,
het belang des Rijks zeker het eerst en het meest ge-
baat. Een der voornaamste zorgen toch van den Staat,
de gezondheidstoestand van het Leger, wordt aan den
geneeskundigen ofücier toevertrouwd; het komt er der-
halve vooral op aan, dat.de Staat over een degelijk ge-
vormd personeel kunne beschikken, waaraan die zorg
met gerustheid kan worden overgelaten, zoolang er le-
gers noodig zijn, die de kracht van den Staat in meer .
ol' mindere mate vertegenwoordigen. En waar de maat- `
schappelgke vooruitzichten gunstiger gemaakt worden,
daar kan het niet anders ol` een tal van knappe jonge-
lieden zal voortaan aangetrokken worden door eene be-
trekking, die vroeger in geene en thans helaas nog in een
zeer ongeëvenredigde verhouding staat tot zoovele andere
rijksbetrekkingen, waartoe minder studie en inspanning
vereiseht worden en waaraan veel minder is toevertrouwd.
Wanneer er in ’t algemeen over Ofiicieren van Gezond- _