HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 32

JPEG (Deze pagina), 734.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

30 DE ronsiuinn mm Minimiim pniiniikcin. .
zou wegnemen, die - zoolang de rangexamens behou­ ~
den blijven, voor hen, die geen staatsexamen hebben à
afgelegd -- anders blijft voortbestaan. i
Tot dusverre hebben we alleen eene vergelijking ge- E
troffen met het corps militaire artsen, omdat deze de
meest natuurlijke is. We hebben van andere corpsen of
wapens geheel gezwegen en wel met opzet, omdat het I
van algemeene bekendheid en een ontegenzeggelijke waar- l
heid is, dat de samenstelling van het corps militaire §
geneeskundigen, waarvan tegenwoordig zooveel gevorderd
wordt, ongunstiger is dan die van eenig ander corps, t
zelfs van administratie en veterinaire dienst. Waar we
ons een vergelijking veroorloofden met een corps, dat '
van een wetenschappelük standpunt hooger, maar in ieder
ander opzicht lager staat als elk ander corps of wapen,
daar kan niemand ons van onbescheiden of overdreven ·
wenschen beschuldigen. En dit geeft ons vrijmoedigheid,
om ons tot U te wenden Heeren Leden der Staten-
Generaal, die als Vertegenwoordigers van het Volk de
eerlijke wenschen van een, zij het ook zeer klein deel
van het Nederlandsche Volk niet zult terugstooten, zon-
der daarvan kennis te hebben genomen. Meermalen is
de opmerking gemaakt - en wij houden die tegenover
U niet achterwege ­- dat in de onbekendheid met het
zoo kleine corps, waartoe we behooren, een der hoofd- _
oorzaken gelegen is van den min gunstigen toestand van l
het corps. Mocht het ons gelukt zijn door het geschre-
vene die onbekendheid, zoo zij bestaan mocht, ook bij ·
U te hebben weggenomen, dan achten we ons van een
aangenamen plicht te hebben gekweten, terwül we den
toestand van een miskend corps ernstig aan Uw billijk
oordeel onderwerpen, in de hoop dat Uw veelvermo­
gende invloed moge bijdragen tot de rechte waardeering
onzer gepaste aanspraken, tot ophefüng van de grieven,