HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 31

JPEG (Deze pagina), 670.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

niv mm M1L11·A1itE Ai»o1·n1«n<nns. 29
Het totaal voor de eerste, op den grondslag der mili- ’
, taire artsen gebaseerde formatie (Staat C, a) bedraagt
alzoo {41,900, terwijl dat der thans bestaande (Staat
C, b) [ 32,400 beloopt, waaruit volgt, dat bij behoud van
de tegenwoordige organisatie jaarlijks f 9,500 op het corps
i militaire pharmaceuten wordt uitgespaard. Eigenlijk is
l deze som nog grooter, want nemen we het gezamenlük
bedrag (volgens Staat C, a) van de tractementen der 141
j militaire artsen tot basis, dan hebben we,
Mum Mtsme Mil, apoth Totaal dier tractem. Totaal der tractem.
v. d. milit. artsen. v. d. apoth.
Ml : 30 : f 204,900 : J;
hetgeen met het totaal der door ons voorgestelde orga-
g nisatie : f 41,900 nog een verschil maakt van /1,025
l ten nadeele van den militairen apotheker. BQ de for-
i matie van beide sectiën van het corps de santé in het
lransche leger (zie Staat A, bl. 19) bestaat er hoegenaamd
E geen verschil, zoodat men daar volkomen eerlük en bil-
­ lijk met de verdeeling der gelden is te werk gegaan; daar
i echter het creëeren van hoogere rangen, dan wg voor-
E stelden ons minder noodzakelijk toeschgnt, zoo komt
t ons, bij de tegenwoordige sterkte, eene gelijkstelling met
de militaire artsen tot aan den rang van majoor als
voldoende voor. Wanneer verder voor de aanschatüng
van eenige meerdere hulpmiddelen, instrumenten, che-
mische apparaten, enzjaarlgks nog f 2,500 besteed wer-
den, dan zouden de milit. apothekers in de garnizoenen
ook tevens in staat gesteld zijn, om de hierboven be-
sproken onderzoekingen van levensbehoeften, enz. voor
i den soldaat behoorlrjk uit te voeren en daarmede een
j groote stap verder gedaan worden op den goeden weg,
j terwijl mon tevens voor een groot deel eene onbillijkhtdd
i
l