HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 29

JPEG (Deze pagina), 622.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

l
il
l
j EN omi MILITAIRE Arornnknits. 27
j heele corps Ofüeieren van Gezondheid uitmaken. Ware
j dit gedaan, voorzeker zouden de militaire pharmaceuten
E der Regeering erkentelijk geweest zijn voor de behar-
tiging hunner belangen. Zij zouden met een gevoel van
waardigen ernst de lofspraak over het corps Offieieren
van Gezondheid hebben aangenomen, meermalen door
de Regeering geüit, eene lofspraak, die na de nieuwe
organisatie den indruk gemaakt heeft van eene publieke
charge 1).
Wanneer de militaire apothekers zouden deelen in de
i bepalingen thans ten opzichte der militaire artsen bestaande,
dan zoude de volgende formatie gemaakt moeten worden.
BQ deze samenstelling is niet alleen het belang van het
individu, maar ook dat van den Staat in acht genomen;
_ het is eene formatie, die gepaard met eenige noodige
verbeteringen, wat betreft de hulpmiddelen tot de goede
t uitoefening der pharinaceutisehe dienst, het Rijk op
t hoogstens /` 12,000 ’sjaars zou te staan komen.
j 1) Onlangs bij de benoeming eener commissie uit officieren van
j verschillende wapens en eorpsen zelfs van de administratie, ten einde
de internationale tentoonstelling te Parijs te gaan bezichtigen, had
men mogen verwachten, dat de ltegeering ook een kundig pharma-
i cent als lid dezer commissie benoemd had, te meer daar terzelfder
tijd een internationaal pharmaceutisch en chemisch Congres te Parijs
werd gehouden. In weerwil van de beleefde uitnoodiging van de
commissie voor het pharmaceutiseh congres, en de zeer belangrijke
j voorwerpen en instrumenten op ph_ysico­eheniiseh en pharmaceutisch
gebied, is niemand uit het corps militaire pharinaeeuten door de
Regeering hiertoe aangezocht.
fl

l
1
i
l .
l
l