HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 28

JPEG (Deze pagina), 688.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

I
tl
l
26 DE roasmnn DER iviinmiiitn Pnkaiviaeia
In laatstgenoemde betrekking is het eene positieve on-
mogelgkheid een militair arts te plaatsen en toch henoreert “
men deze betrekking niet honger dan met /`/1300. In
Oost-Indië wordt de betrekking van Laborant vervuld 1
door een Eerste Apotheker (Majoor) met [ .5880 tracte-
ment -j- indemniteit voor huishuur en tburrage voor zes
paarden. Een der oudste leden van het corps, de Apoth.
1° kl. die sinds meer dan vijf en twintig jaren de be-
trekking van Leeraar aan ’s Rijks Kweekschool voor Mi- i
litaire Geneeskundigen vervult, staat in bezoldiging verre
ten achter btj den militairen arts van gelijken rang; ter- t
wül voor dezen nog kans op bevordering bestaat, is voor
genen, bij de tegenwoordige formatie van het corps apo-
. thekers, elke rangsverhooging of tractements-vermeerde-
ring onmogelrjk.
Wat nu verder de reorganisatie betreft: er zijn volgens Y
de formatie (zie Staat B. bl. 222) 141 militaire artsen en j
30 milit. apothekers, te zamen alzoo 171 officieren van
gezondheid.
Billijkerwijs had men nu mogen verwachten, dat van
de ten behoeve der reörganisatie disponibel gestelde som
(ï f 16,000) 141 deelen,-;f 12,600 aan de militaire
artsen en 30 deelen : f 3,400 aan de militaire apothe-
kers waren besteed. Dit is echter niet geschied. Men 1
heeft alleen den rang van apotheker der 1*‘ kl. met een
tractem. van f 1400 gebracht tot een traetem. van /`1800,
zoodat de som van f 400 alles is, wat men voor het ge-
( heele corps apothekers gereörganiseerd heelt.
Op grond van de in de voorgaande regelen besproken
eenheid der twee afdeelingen van de militaire genees-
( kundige dienst, had de maatstaf, die aan de reörgani-
r satie van het corps militaire artsen ten grondslag ligt,
naar billgkheid ook bij de apothekers dienen gebezigd te
worden, omdat deze beide de twee sectiën van het ge-
l
. t
( 1
l