HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 27

JPEG (Deze pagina), 648.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

l
EN Dna Mrtrmtnn Arorneknns. 25
t ongunstiger en lager dan die der militaire artsen­Leeraren
t aan dezelfde School, ofschoon de kennis der vakken en
het doeeeren dier vakken geen wetensehappelük verschil
oplevert. Zoo wordt b. v. thans een der leervakken,
waarvoor vroeger een oftioier van gezondheid der 2** klasse
bestemd was, door een apotheker der 3** kl. onderwezen,
hetgeen het Rijk - omdat de apotheker altijd minder
bezoldigd wordt - ’s jaars f 300 uitspaart. We zouden
E er alzoo brina een maatregel van oeeonomie in zien,
gl dat de Regeering militaire pharmaeeuten aan het onder-
wijs plaatst. Rekenen we het namelijk met de overige
l HH. Leeraars­apothekers eveneens uit, dan komen we tot
l een besparing van f 4200 ’s jaars op de vier Leeraren
en assistenten 1).
Ook kunnen we ons niet voorstellen, dat het der lle-
‘ä‘ . geering onbekend zou zijn, hoevele uren van den dag de
, Militaire Apotheker in Garnizoens-dienst werkzaam is in
iedere garnizoens apotheek, in welke mate hem het kiesche
i vertrouwen geschonken wordt en welk eene verantwoor-
A delükheid op hem rust. De uitgebreide werkkring, het
F administratief beheer en de groote verantwoordelijkheid
die op de sehouderen rusten van den Apotheker *l° kl.,
die aan het hoofd staat van ’s Rijks Magazijn van Genees-
middelen, zrin te overbekend, dan dat we er lang bij
behoeven stil te staan. ln gelijke mate is dit het geval
met den Apotheker 2° kl., aan wien de gewichtige be-
trekking van Labortmt is opgedragen.
1) Deze onbillijke toestand is ook een gevolg van den aard der
organisatie, welke den militaire pharinaceuten-leeraren steeds een veel
lageren rang e11 gevolgelijk een aanzienlijk kleiner bezoldiging be-
zorgt, hoewel er geen verschil in kennis bestaat in de natuurweten-
schappen die de militaire apotheker-leeraar en de militaire arts­leeraar
doeecren,