HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 26

JPEG (Deze pagina), 703.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

ï
24 DE ronsrmn om Minimmn PHARMACIE
theker voor eene dergelgke promotie van f 100 op eigen
reis- en verblijfkosten een examen van 10 à 14 da- ,
gen doorstaat, dan straalt hierin eene bijzondere wel-
willendheid door jegens hem, omdat hij daarmede in de
gelegenheid gesteld is, zich te oefenen in het getiteld.
Is het nu wel te verwonderen dat vele apothekers
der 3° kl. van ons Leger, eene detachcering bij de Legers
in 00st- en West-Indien hebben aangevraagd en een jaar
geleden een ander apotheker der 3** kl. met eervol ont-
slag, zijn militairen loopbaan vaarwel heeft gezegd, om j
dien met de burgerlijke te verwisselen?
_ Thans moeten we nogmaals op de plaats gehad heb-
bende reörganisatie terugkomen, eene reorganisatie die i
de bescheiden verwachtingen der militaire pharmaeeuten
zeer heeft teleurgesteld. Er ligt daarin veel grievends en
t krenkends voor den militairen apotheker. De materiëele
_ zijde daargelaten, heeft het allen schijn of zij de mili-
taire apothekers in hunne maatschappelgke positie en 1
wetenschappelijken werkkring totaal negeert. Hoe klein s
het corps nu ook wezen moge, zoo gelooven we toch r
dat de publieke opinie en ook die der oflicieren van het T
Leger gunstig over hetzelve is. Verscheidene leden van
t het corps ontvingen er meermalen de bewijzen van. Ook
kunnen we ons niet voorstellen, dat de Piegeering onbe-
L kend zou zijn met de vele en nuttige werkzaamheden,
die dit kleine corps bij het Leger vervult. Het valt anders
moeilük te begrijpen hoe Zij, naast de Leeraars­militaire
artsen, waarvan er eenige hoofdofliciersrangen bekleeden,
aan vier leden van het corps militaire pharmaceuten
den wetenschappelijken werkkring van Leeraar en assis-
2 V tent-Leeraar aan de Militaire Geneeskundige School te
Utrecht opdraagt. De rangsverdeeling en bezoldiging van-
deze lleeren, waarvan een apotheker der 1" kl., een apo-
theker der 2* en twee apothekers der 3" kl. zijn veel