HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 25

JPEG (Deze pagina), 672.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

l
l
<
'
l
l
niv aan M11.rrA1ii.E Aroriinicims. 23
Bij de militaire artsen zijn derhalve op de 98 Lui-
tenants 43 hoogere rangen, zoodat de verhouding van
het aantal Luitenants tot dat der hoogere rangen is,
als: 1 1 2,3.
i Bij de militaire apothekers komen op 25 der 2C en
i 38 kl. slechts 5 apoth. der lc kl. voor, zoodat de ver-
houding hier is, als: 1 :5, waaruit volgt., dat de kans
om den kapiteins-rang te verkrijgen bg den apotheker
bgna 2;-maal geringer is dan bij den militairen arts. En
l vvil men bewijzen, vvelnu: reeds 6 jaren geleden hebben
2 militaire apothekers der 2° kl. hunne examens gedaan
Q voor den rang van 1G kl. Deze beide heeren (zij deden
hunne examens immer op den bepaalden tijd), die den
W leeftijd van 44 en 45 jaren bereikt en 20 ia 21 jarige
i officiersdienst hebben, zijn tot heden niet tot genoemden
E ` rang benoemd en zullen bij de tegenwoordige omstan-
digheden zeer vvaarschijnlijk nog geruimen tijd moeten
_ lj wachten, eer zij in plaats van hun eeuwigdurenden Luite-
nantsrang en tractement (f 1000 ij- f 100 voor 20-jarige
L dienst als luitenant) den kapiteins­rang meester worden.
,_ Nu hebben deze heeren nog gelukkig gediend, want zij
zijn drie à vier oudere collega’s - die derhalve eer aan
ze de beurt waren om examen voor 1° kl. te doen, maar
die daarvoor bedankt hebben, ­- zoo als men zegt:
»over den kop gesprongen?
` · u Voor ruim 3 jaren deed een apotheker der 3e kl. zijn
l examen voor 28 kl. 0ok deze sloeg twee oudere ambt-
genooten, die voor het examen bedankt hadden, over,
en is eerst kort geleden door den onverwachten dood
1 van een der oudere apothekers 2° kl., tot dien rang he-
noemd, ofschoon reeds officier van af1859 ztjnde. Nu
beteekent de bevordering van 36 kl. tot 2° niet hgzon-
der veel, zooals men op den voorgaanden slaat B zien
kan. En gaat men dan verder na, dat de militaire apo-