HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 20

JPEG (Deze pagina), 695.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

18 DE roiismivn mnt n1L1·rA.1m«i PHARMACIE
legers in Oost- en West-Indië, bij het leger in l+`rankrijk,
enz. - in geldelijke belooning, promotie, enz. gelijk ge-
steld worden niet de militaire artsen van denzellden rang.
In de laatste jaren is de positie, zijn de vooruitzichten
van den militairen pharmaceut achteruit gegaan, terwijl
de intelleetuëele eischen verhoogd, de werkzaamheden
aan zgne betrekking verbonden vermeerderd zijn en het
,_ wetenschappelijk gehalte `van het corps in de laatste jaren j
aanmerkelük verbeterd is. Hoe vreemd dit ook klinken
moge, de uitspraak is volkomen waar. Vroeger, voor een
30-tal jaren stonden de militaire apothekers in bezoldi-
ging volkomen met de militaire artsen gelqk, - even als t
dit thans in onze Indien het geval is - doch langsamer- i S
hand zijn de vooruitzichten van de militaire genees- E
kundigen verbeterd, terwijl die der apothekers dezelfde i
bleven. Nu onlangs met de reörganisatie zag men we- Ti `j___
der hetzelfde. Den officieren van gezondheid (militaire 2
artsen) der 2C kl. werd zeer te recht eene vcrhooging van ? _g__
tractement gegeven; de apothekers der 2" klasse echter, --
die veel langer in dezen rang moeten dienen en die reeds A W
vroeger minder bezoldigd waren, dan de militaire artsen
van denzelfden rang, -- zgn geheel vergeten. Nu twijf`elen
wij er wel niet aan, of de llegeering, die zelf erkent, lj al
dat ons corps beter bezoldigd en gereleveerd moet worden,
heeft de Pharmaceuten over het hoofd gezien, doch niet- j 4
temin blijven de feiten en de terecht grievendetelenrstel- 26
hij hen bestaan. 4
Zooals we reeds in den aanvang beweerden, meenen 30,
we dat het bovendien noodzakelgk is -wil men het ge- ‘
brek aan pharmaceutische hulp, waarop de Regeering io
ook niet bedacht schijnt geweest te zijn, niet grooter
maken ­- ja dringend noodzakelijk, de vooruitzichten der 10
militaire pbarmacenten meer in harmonie te brengen met :
die der militaire artsen. T'