HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 19

JPEG (Deze pagina), 628.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

en nnn MILITAIRE APOTHEKERS. 17
Men versta ons echter wel; niet dat we geenerlei ver-
band wenschen tusschen genees- en artsenij-bereidkunde
en de uitoefening dezer beide vakken. Gcenszins. Gelijk
beiden geroepen zijn tot een en hetzelfde hoofddoel -
namel. het verplcgen en behandelen van zieken en het
voorkomen van ziekten -­ zoo moeten ook beide takken
van dienst niet geheel van elkander gescheiden zijn. Wij
j‘ zouden hiertoe willen, dat de Pharmaceutische Inspecteur .
als zelistandig persoon onder de onmiddelijke bevelen van
den Minister van Oorlog staande, de inateriëele aange-
; legenheden bestuurde. Alle aanvragen om geneesmiddelen,
_ werktuigen, enz. zouden aan hem gericht moeten zijn
T en op zgn last worden afgezonden, terwijl hij zich, wat
‘ het materieel aangaat, bij den Minister alleen zou moeten
verantwoorden. De inspecteur van de Geneeskundige
Dienst zou alleen chel` van het personeel moeten blijven ’l).
De onkosten, die vcreiseht zouden worden tot het in-
ji voeren van een dergelqken maatregel, welke ongetwijleld
tot groot voordeel van den zieken soldaat leiden en het
belang van het Rijk niet minder zou bevorderen, hopen
. wt] zoo straks te bespreken in onze
111.
afdeeling, waarin we het billgke willen aantoonen, dat de
apothekers der verschillende rangen -­ even als bij onze
1) In Frankrijk , Belgie en overal, waar de Geneeskundige en Phar-
maceutisehe dienst goed zijn ingericht, wordt de pharniaceutisehe
dienst, en terecht, door een eigen chef, een pharinacent bestuurd en
geregeld. Ten tijde van den Krimoorlog b.v. werd de Geneeskundige
en Pharniaeentische dienst van wege het fransche Gouvernement door
CCD ‘7)’7(;/lL?Ci7’L [)7`l·7lC[]9(Z[ C11 GGD ]’)]LCl7‘l7ZüC£·€2’L [?7'l'IlC[])(Ll, bG1CiCl1 V3.l1 (iCIl~
zelfden rang, geregeld en het is bekend hoezeer de verpleging der
zieken e11 gekwetsten van het Fransche leger indertijd geroemd werd.