HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 18

JPEG (Deze pagina), 704.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

16 nn ronsmivo om nrumaritn PIIARMACIE
tische dienst in het algemeen. De apotheker, die de phar-
macie zelf pmctisch. beoefent - derhalve ervaren schei-
kundige en artsenijkundige is, - zal de talrijke büzon-
derheden, die bij de bereiding van geneesmiddelen moeten
in ’toog gehouden worden en de meeste kennis bezit
omtrent het onderzoek naar de waarde en de zuiverheid
van pharmacognostische stoffen en pharmaceutische pre-
paraten, het bewaren van artsenijen en de pharmaceu­ E
tische techniek in de apotheek en het laboratorium, de
apotheker, en hij alleen is in staat eene goede en eerlijke F
inspectie over de militaire apotheken te houden. E
Zou het niet ongerijmd klinken, indien men b. v. in
plaats van een kundig militair arts, een militair apotheker
belastte met het toezicht en de inspectie over de hospi-
talen, de ligging en verpleging van zieken, met de be-
oordeeling van hygiënische maatregelen, het controleeren
van geneeskundige verklaringen en andere rapporten? De
militaire arts alleen, die zelf pmetisc/t als geneeskundige
in een garnizoen werkzaam geweest is, zal deze functiën
naar eisch kunnen behartigen.
Evenzeer is de militaire apotheker alleen bevoegd om .
voor het Rijk op te treden en het beheer te voeren over
elke inrichting van zuiver pharmaceutischen aard, ’t aller-
eerst over het Magazgn van Geneesmiddelen en het Labo- j
ratoriuin aan dit belangrrjk depot verbonden, en zal geen
verstandig mensch beweeren, dat de militaire arts voor
deze betrekking de noodige bruikbaarheid bezit. De er-
varing heeft het trouwens genoeg bewezen en zal het
voortaan nog meer doen uitkomen. ln gelüken zin nu
bestaat er ook geen autoriteit tot het inspecteeren van
apotheken, dan de pharmaceut alleen en zouden we het
zeer op prijs stellen, indien alle garnizoens-apotheken,
thans geheel aan het Staats-toezicht onttrokken, door een
Pharmaceutischen Inspecteur werden onderzocht.