HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 17

JPEG (Deze pagina), 686.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

EN DER Mimraian Arornnknns. 15
mist, om de deugdelijkheid en eigenschappen der genees-
middelen en de uitoefening der pharmaceutische dienst
in de garnizoens-apotheken te beoordeelen en is het der-
halve wenschelijk een kundig pharmaceut met een uit-
gebreide pharmaeeutische kennis aan het hoofd van eene
inrichting te plaatsen, waar behandeling van zieken in
’tgeheel geen plaats vindt, maar uitsluitend geneesmid-
‘ delen ontvangen, onderzocht en bereid, pharmaoeutisehe,
chemische en physische werktuigen aangekocht en ver-
zonden worden. De pharmaceut is aan eene dergelijke
inrichting eet/samen op ztjn ptctttts, de arts wordt onna-
tuurlijk nen zün eigentäken nuttigen werkkring ont-
W trokken en overgebracht op een voor hem grootendeels
onbekend terrein.
, ln de tweede plaats achten we het hoogst wenschelijk
i" dat in de garnizoens-apotheken, en vooral in garnizoenen,
waar geen militair apotheker is, een jaarlijksche inspectie
plaats hebbe, even als dit bij de Geneesk. Wetten, Wet
IV. Art. 24 en vlgg. ’l) voor de civiele apotheken is be-
paald. Daar bij hetzelfde artikel in de gcneesk. wet de
militaire apotheken zijn uitgesloten van eene inspectie door
de commissiën uit de geneeskundige raden, zoo volgt
` hieruit, dat het geen overtollige, integendeel een nood-
zakelijke maatregel zou zijn, indien van wege den Minister
_ van Oorlog eene dergelijke inspectie voor de militaire
apotheken werd gelast. Nu is de arts niet de bevoegde
persoon tot het beoordeolen van de deugdelijkheid der
geneesmiddelen, noch van de uitoefening der pharmaceu-
l 1) Art. 24 luidt: ,,Alle apotheken. de militaire en die in de ge-
vangenissen uitgezonderd, de werk- en loergplaatsen der apothekers,
hunne pharmaeeutische toestellen , de maten, balansen en gewichten
en hunne geneesmiddelen worden op onbepaalde tijden onderzocht
door Oominissien uit den geneeskundigen raad enz."