HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 16

JPEG (Deze pagina), 669.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

M DE ·1·o1~1s·1·ANp van nitriutiitii rnaitmtcin
lleett het Rgk aan den eenen kant volkomen het recht
om deze meerdere kundigheden van zgne olücieren te
vorderen en zich te waarborgen tegen onverschilligheid;
aan den anderen kant is het dan ook verplicht hun de
gelegenheid en de hulpmiddelen te verstrekken, zonder
welke het onmogelijk is, zich voor die hoogere eischen
te bekwamen.
ll. L
Hebben we in deze korte regelen het standpunt ge-
schetst dat de militaire apotheker onzes inziens bij het j
Leger moet innemen en het groote belang, zooveel in deze 1
korte woorden doenlijk was, aangetoond van een dógelgk
pharmaceutisch personeel, we willen thans het wensche- ;
lijke trachten te betoogen van onmiddelijk toezicht op
en inspectie van de militaire apotheken door een Inspec-
teur ot` Chef der Pharmacie, die tevens belast zou moe-
ten zgn met het toezicht op het Pharmaceutisch Labora-
torium en ’s Rijks Magazgn van Geneesmiddelen. Tegen-
woordig staan het Laboratorium en ’s Rijks Magazijn van ,
Geneesmiddelen te ’s [lage-, welke beide inrichtingen het
centrale punt. uitmaken, waarvanjalle Garnizoenen en Gar- K
nizoens-Ilospitalen, de Marine, de Legers in Oost- en
West-Indië van geneesmiddelen, chemicaliën en pharma- ~
ceutische behoeften worden voorzien, - alzoo de stapel-
plaats zoowel van ruwe geneesmiddelen (drogerijën), als van
chemicaliën en instrumenten - onder het onmiddelijk
bestuur van een Militairen Arts. Nu is het zeker, dat men
uitstekend medicus zgn kan en zelfs een grooten naam L
hebben in de geneeskundige wereld, zonder daarom er-
varen scheikundige, pharn‘1acognost ot` werktuigkundige
te zgn. In den regel moet men zells aannemen dat de
arts uit den aard der zaak hepaaldelgk de noodige kennis