HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 15

JPEG (Deze pagina), 704.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

im neit mrrcraiitn Arorireuaizs. 13
Wordt de werkkring van den militairen apotheker op
deze wijze uitgebreid ­- en dit kan zonder vele onkos-
ten of moeiten geschieden -­ dan blijkt het dat het leger
er groot belang bij heeft, degelgk gevormde pharmaceu-
ten te bezitten, om niet eens te spreken van het meer-
dere vertrouwen dat een kundig pharmaceut in, de uit-
oefening van zijn eigenlgken werkkring: het bereiden en
' gereed maken van geneesmiddelen, door zieken geschon-
wordt.
Wèl zullen er eenige verbeteringen moeten aangebracht
worden aan de thans meestal uiterst bekrompen en ge-
brekkig ingerichte lokalil.eiten en de weinige instrumenten
en andere hulpmiddelen, die den militairen apotheker in
t de garnizoens-hospitalen of inlirmerien ten dienste staan,
doch deze zgn met wat overleg en scherpzinnigheid best
‘ te vinden en zonder groote onkosten in te richten en te
verkrijgen. Alleen zal men niet moeten voortgaan ~ zoo
als vroeger geschiedde en thans nog plaats heeft- met
alle hulpmiddelen tot eenig chemisch of pharmacogn0s­
tisch-botanisch onderzoek te weigeren en niet moeten
volharden in de schrielheid die er bestaat in het ge-
_ ven van eenige instrumenten, zelfs voor het gering-
ste physiologisch­ of pathologisch­ehemisch onderzoek.
­ Een mikroskoop, kleinere chemische apparaten, chemisch
zuivere reagentiën en titreerapparaten -­ het eerste wat
men noodig heeft- zgn meermalen met onverbiddelgke
t gestrengheid geweigerd geworden, waar een rtmbilieus
pharmaceut eene juiste opvatting had van den hem aan-
‘ gewezen werkkring. Heeft men langs dezen weg, uit
overdreven zuinigheid, niet in het belang van het Rijk,
l van den soldaat gehandeld, er ligt bovendien eene groote
i. onbillgkheid in, wanneer men bedenkt dat de militaire
` apothekers door de bestaande rangexamens telkens aan
p hoogere vvetenschappelgke eischen onderworpen worden.