HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 14

JPEG (Deze pagina), 667.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

12 DE TOESTAND DER MILITAIRE 1>HAn.MAo1E
moet beschouwd worden - geene diensten opgedragen,
die hij kan en door de bepalingen van zijn examen ook
geacht wordt te kunnen praesteeren, b. v. keuringen van
levensmiddelen, van granen, voedingsmiddelen in de ka-
zernen en hospitalen, kleedingstukken enz. De militaire
pharmaeeuten moeten onzes inziens niet enkel ter uit-
oefening der pharmaeie - al maakt deze ook zijne eerste
roeping uit - maar overal gebruikt worden, dáár, waar ·
hunne wetenschappelgke kundiglieden (met name hunne
chemische kennis), die men van hen vordert, _den Lande,
het Leger voordeel kunnen doen. En behoeven er nog
bewijzen te worden bijgebracht, dat hij bg het onder-
zoek van drinkwater, levensmiddelen enz., uit den aard
zijner studiën het meest van alle ofücieren geschikt is, .
we zouden slechts behoeven te wüzen op het programma
van het examen vastgesteld: bij de Gerzeesb. Wetten, .
wet Il`. Art. 7, 8 en 9, en bam de militaire ea"rtn·zem.‘
Kon. Best. mm 15 October 1851.
Zou het daarom geene nuttige bepaling zijn, zoo door
de Piegeering besloten werd, dat er geene militaire aan-
neming van spqzen, dranken, kleedingstukken enz. zou
mogen geschieden, alvorens deze artikelen door den mili- 1
tairen apotheker van het garnizoen waren onderzocht en i
gekeurd. Wij kunnen hierin niet anders dan voordeel _
voor den soldaat zien, die meermalen niet geheel on-
verdachte goederen, spijzen, drinkwater enz., voor goede
moet aannemen 1). .
1) Het zou tevens vvenschelijk zijn dat, evenals indertijd de naam L
vchirurggn" voor dien van: ,,Q/ftCll67’ van gezond/zcz`zt" heeft plaats ge-
maakt, ten opzichte der militaire artsen, ook de naam ,,mit£/az`ra 1
ap0tbekers" werd vervangen door den titel: ,,o[im'erm der p7zm·macz'e," 1
gelijkluidend met ottic. van administratie, ottie. van gezondheid , ottie. ·
van kleeding en wapening enz.