HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 13

JPEG (Deze pagina), 598.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

EN DER mnrrkrnn .i1>orHni<nns. 11
De militaire pharmaeie bij ons leger is eveneens nog
niet genoeg: »em·imgée en 8072 rrai a.s·pecL." Ware dit
wel het geval, ten minste ten opzichte van hen, die haar,
als een onderdeel des Legers uitmakende, zouden moe-
len kennen, de militaire pharmaceuten hadden niet de
treurige ervaringen behoeven op te doen, die hun bij
gelegenheid der bovengenoemde reorganisatie ten deel zijn
gevallen *1).
Wat lag meer voor de hand en was natuurlijker ge-
weest, dan bij de plaats gehad hebbende reorganisatie
de militaire pharmacie in overeenstemming te brengen
met de belangrijke schreden voorwaarts, die de burger-
pharmacie door de invoering der Geneeskundige Yetten
gemaakt heeft 2).
Alleen de bepalingen van het Staatsexamen zijn den
militairen pharmaeeut ten deel gevallen, terwijl geene
enkele bepaling, de uitoefening der militaire pharmaceu­
tische dienst of de vooruitzichten van den militairen apo-
theker betreffende in het leven geroepen is.
Vreemd genoeg niet waar, dat de meerdere capa<.·iteiten
van den militairen pharmaceut in ’t geheel niet worden
geëxploiteerd? Waarom b. v. aan den militairen apothe-
ker, onverschillig van welken rang »-- die als de eenige
geoefende scheikundige en warenkundige in het Leger
i 1) Wannee1· we more maybrum het woord: reorganisatie hier blij-
ven bezigen, dan moeten we daarbij tevens opmerken, dat het eene
reörganisatie geweest is, waarbij voor den Militairen Apotheker of
de Militaire Pharmacie eigenlijk niets gereörganiseerd is, tenzij men
_ eene verhooging van f 400 ’s jaars voor een corps van 30 oflieieren
hieronder verstaan wil.
2) Ieder heeft b. v. kunnen opmerken dat na. de invoering der ge-
neeskundige Wetten, de geèäcmzineerde lmlpapothckers en czpolhe/lrcrs
op f 300 il f G00 intern en f S00 à f 1200 extern in verschillende
2`ll11101lCCl] gf‘'l'€tZlg(1 \’0l‘(iCl1.