HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 11

JPEG (Deze pagina), 656.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

mv om M11.1TAiam Arorankmns. 9
leger hier te lande willen verbinden, terwijl er evenmin
kans bestaat, dat er, bij eene bestendiging van den tegen-
woordigen toestand, onbedaehtzame ouders genoeg zullen
gevonden worden, genegen, om hunne kinderen tot ge-
noemde bet.rekking, die zoovele jaren studie vordert, te
doen opleiden. Zooàzal de toestand van dag tot dag be-
denkelijker worden, indien de tegenwoordige positie van
het eorps bestendigd wordt, en zal er hoe langer zoo
minder in de behoeften van het leger voorzien kunnen
worden, indien men de bezoldiging en vooruitzichten van
den militairen pharmaeeut niet in betere overeenstem-
ming brengt met de eisehen van bekwaamheid, waaraan
hij moet kunnen voldoen.
We nemen de vrijheid in de volgende bladzijden de
middelen aan te geven, die naar o11ze meening zonder
è veel geldelijke opofferingen tot het ver k r ij gen van het
noodige aantal pharmaeeuten en tot eene be-
tere uitoefening der Pharmaeeutisehe Dienst
bij ons Leger zullen leiden. Daartoe zullen wei
’l°. Het stctndjonnt schetsen dat de niilitttire apotheker
in het Leger inoet innemen en het groote belang
ttttntoonen van een degelijk jihttrnitteentisch personeel;
2**. Het ioenschelgke betoogen van oninidtlelzjk toezicht
op en inspectie mn de militaire apotheken door een
j Phctrnictcentisehen Insjieeteitr of Chef, tevens belast
E niet het toezicht op het Laborrttorinni en ’s Rgks
Magazijn mn Geneesmiddelen ;
[ 3°. Het billijke ttctntoonen, dat de apothekers der verschil-
lende rctngen - even als bij onze Legers in Oost-
: en West-Indie, bg het leger in Frttnkrzjk: enz. ­
H in geldelijke belooning, jiroinotie en:. geläk gesteld
i worden met de inilitrtire artsen van denzelfden rang.
E