HomeThorbeckePagina 7

JPEG (Deze pagina), 436.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 12.07 MB

V
E
S.
it
l
l
l
ï
Niet voldaan met de plaatsing mijner toespraak
è in de verslagen der Akademie, heeft men den wensoh
geuit, haar onder de oogen des volks te zien bren-
gen. Er was voor mg geen grond tot weigeren. g
J Om de twee eerste volzinnen te verstaan, bedenke
men, dat ik de zitting had doen aanvangen met het
fi binnenleiden en begroeten der nieuwe leden. Het
lg besluit hunner benoeming, door den Secretaris op
l mijn verzoek voorgelezen, was door den gestorven
` minister onderteekend.
a
,m,m,,,.M,
`
t
t
K