HomeThorbeckePagina 19

JPEG (Deze pagina), 605.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 12.07 MB

...,..-l.n 7 r-, er-....ä..”..,`...c,.,...........,rr.......,r..,,.,,.r,.r...,nr,...r,,...¢...,,,rr,,,r.,.c,.,r_, t _ .. ,
t 17 _
grooter fout, waar hij lid der vertegenwoordiging
E bleef, en ieder oogenblik, al ware het slechts mid·
dellijk, de oppositie kon steunen. Een onnatuurlijke
ig verhouding was het noodwendige gevolg. Ze is niet
uitgebleven, en 1nen kent de verwikkelingen, uit
haar geboren. Hoe werd er een einde aan gemaakt?
Q Was zijn derde ministerie door Thorbecke gezocht
V of schoorvoetend aangenomen? Men doet geen on-
j recht, wanneer men het een zoowel als het ander
beweert. Hoe het zij dit derde ministerie is van
zijn geheele loopbaan als staatsman het minst eer-
j volle en het minst vruchtbare tijdvak geweest.
j Doch het lust mij niet, bij hetgeen mij gebrekkig
E schijnt, en waarover anderen misschien gunstiger
oordeelen, langer stil te staan. De enkele aanwij­
zing zij het bewijs, dat mijn vereering niet van
H blinde partijdigheid uitgaat. Hier is stof genoeg
tot vereering, ook voor lien die het scherpst en
E die het helderst zien. Daarbij, onder den indruk
i van het verlies vraagt men alleen: hoeveel is ons
ontvallen? Het was mijn doel, op die vraag het
antwoord te geven, en de figuur van den gestorven
’ staatsman zoo voor u op‘te roepen, dat ze u eer-
bied moest afdwingen. Het kwaad, zegt Antonius,
Het kwaad, dat menschen doen, blijft na hun dood,
al Het goed wordt vaak met hun gebeent’ begraven.
Zoo moge ’t zijn met Caesar.