HomeThorbeckePagina 18

JPEG (Deze pagina), 728.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 12.07 MB

.... ,.r.,....wwv......a.,...`-...,..`.-.r..._.,,.....n ~... ..............,.........n,,,........,-.........,..,..,....._,..._.......,Q_..f..._,,....,...a-.l,.n j r-
16
menschl en mensch te zijn en te dwalen, te strui­
kelen, is één. Het onvolmaakte te vergoden is af- ë
goderij. Ook Thorbecke had zijn gebreken, en ik
acht het ongerijmd, ze alleen de gebreken zijner
deugden te noemen. l
j Voor zijn hoofdgebrek heeft het land, maar heeft
ook zelf zwaar geboet. Gij gevoelt wat ik bedoel.
Hij had een slecht oog op menschen. Zelfstandig- V
j heid zag hij vaak voor tegeukanting, voor afval aan. j
. l/[enigen vijand heeft hij als vriend begroet, menigen
vriend als vijand afgestooten. Bittere teleurstelling
was er de vrucht van. Hij vergat, dat enkel op
karakters te rekenen is. Zich met karakterloozen j
oingevend, heeft hij sohijnvrienden grootgebracht, die
waar hun belang het scheen te eischen zijn banier
in het slijk wierpen en overliepen tot den vijand.
= Hij vergat ook, dat waar kracht van hein zelf uit-
T ging, ook kracht naast hem werken moest. Zich
` met zwakken omgevend, alsof samenstemming reeds E
samenwerking was, kweekte hij een middelxnatigheid, T
die hem niet boven hetihoofd kon groeien, maar
T door haar menigte hem verstikkeu kon, zijn eigen i
kracht tot zwakheid kon maken. ’
Ook van politieke misslagen bleef deze praktische
staatsman niet vrij. Vooral niet in de laatste jaren.
Toen na den val van het ministerie Heemskerk hem
de vorming van een nieuw kabinet was opgedragen, i
beging hij een groote fout door zelf buiten de re-
geering te blijven, die hij in het leven riep. Te