HomeThorbeckePagina 16

JPEG (Deze pagina), 692.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 12.07 MB

14
j meer dan door eigen behoefte, door het voorbeeld,
door de opwekking van anderen leiden? Niets van
dit alles bij hem. Hij kon wachten, wat eerst H
morgen te pas kwam scheen heden schadelijk ; hij
zou het opnemen waar hij het noodig had, maar j
ook geen oogenblik vroeger. Van boeken, van rich- E
tingen zelfs, waarover tot aan de theetafel gespro­ 3
H ken werd, schaamde hij zich niet te zeggen: ik heb
daar niets van gelezen, ik ben nog zoo ver niet.
Maar van hetgeen werkelijk noodig was werd niets
op zij geschoven. Bij de meesten is menige dag,
naar het schijnt aan de ernstigste studie gewijd,
toch onnut, omdat hij te vroeg of te laat komt.
Hier ging geen enkel uur van inspanning verloren.
De kracht werd gebruikt, waar zij vruchtbaar wer­
ken kon; zietdaar het geheim, waarom zij nooit
onvruchtbaar werkte. Wat gedaan was behoefde niet
overgedaan te worden, omdat het op den rechten
tijd was gedaan.
Zoo ik wel zie, is het vooral deze eigenschap, waaruit i
Thorbecke’s groote kracht te verklaren is. Hij was
de man der rede, van het welberaamde plan, niet
i van het toeval. Alles was harmonisch in hem. Het ~‘
was zelfs of de natuur gewild had, dat hij in alle
dingen uit één stuk zou zijn. Reeds in zijn uiterlijk
zag men zijn karakter, zijn wijze van denken en
doen ; men hoorde het in zijn stem; zijn vaste gang,
zijn sobere, zelfs stijve gebaren, zijn strenge gestalte
moesten het verraden. Wat bij Shakespeare van