HomeThorbeckePagina 15

JPEG (Deze pagina), 659.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 12.07 MB

is
over den hoogleeraar, die nog altijd tegenover zijn
j studenten scheen te staan; men vergat, dat het groote
ook daarom zoo hoog uitsteekt, omdat het kleine
zoo klein blijft. Of waren wellicht anderen dezen
hoogleeraar vooruit in kennis der praktisch genoemde
bijzonderheden? Was het staatsterrein, waarop hij
werkte, hem onbekend? Geen die het in al zijn
deelen beter overzag. Die aan den waterstaat het l
leven wijdden stonden verbaasd over de kennis van
hun gebied, door dezen geleerde verkregen. Ken-
` nis en kunst waren hier in schoone harmonie ver.
" bonden. i
j Vanwaar het vermogen, om wat vaak strijdig
l scheen zoo gelukkig te vereenigen? VVas het alleen
’s mans rustelooze werkzaamheid? Mij dunkt, het
3 was nog meer de methode dier werkzaamheid.
l Reeds toen ik student was trof mij in den be-
minden leermeester een eigenschap, die ik ook later
j bij niemand heb weergevonden. Ik bedoel een gave
der soberheid, der matigheid, der onthouding, als
l bijna nooit een geleerde eigen is. De kunst om op
te nemen treft men bij velen aan; hij bezat meer
“’§ dan iemand de zeldzame kunst om te laten liggen.
Bij al wat hij ondernam was het zijn leus: recht
op het doel af, maar dan ook geen enkel zijpad in,
door niets van den grooten weg afgeleid. Wie is
er, die niet veel uit nieuwsgierigheid leest, uit be-
geerte om ook te kunnen spreken over hetgeen op
aller lippen is? Wie laat zich niet dikwijls, veel