HomeThorbeckePagina 14

JPEG (Deze pagina), 686.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 12.07 MB

het beter, dan allen die door de praktijk schenen r
. gevormd.
Ik zal u niet schetsen, wat er van 1849 tot 1862
­- want ook na zijn val in 1853 was de volksver­
" tegenwoordiger inderdaad ’s lands eerste minister--
op het gebied van ons staatsleven is verricht. Ik
schrijf geen geschiedenis, ik teeken slechts met breede
trekken een beeld. .
Treffend kwam het bij iedere gelegenheid uit,
hoe de theorie der praktijk meester was. Maar tref-
fend bleek ook de grootheid van hem, die ze beide ·
wist te vereenigen. Geen wetsontwerp, geen rede- I
voering, of men herkende den priester der weten-
schap. Zoo sprak, zoo handelde, slechts die zoo l
denken kon. Aan den inhoud paste de vorm. _ Dat
was geen aangeleerde, geen nagebootste beknoptheid; {
dit kernachtige was niet gezocht maar natuurlijk; I
het was één met het wezen; aan het stevige eiken-
hout past de dicpgegroefde stam.
Wellc een verschil, overal waar hij optrad, tusschen l
dezen man en zijne omgeving. VVaar hij ook ge-
zeten was, op de banken der leden of aan de groene
tafel, nergens in het parlement verloochende zich
zijn meerderheid. Zelfs die recht hadden misten
het talent om hun recht te handhaven. 'Met uit-
gezochte wapenen viel men aan, en dreigende inter- ï
pellatieën werden beproefd. Maar het wapen ontzonk (
der zwakke hand, en de bedreiging liep in een dank-
betuiging uit. Men laakte dat overwicht, men klaagde ­