HomeThorbeckePagina 13

JPEG (Deze pagina), 649.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 12.07 MB

ll
en het doel was gewezen. Aan den leidsman sloten
volgers zich aan. De meerderheid, aan den wenk
van het bewind gedwee onderworpen, hield zich nog ‘
angstig terug. Groote schokken, die Europa be-
roerden, waren noodig, om haar zoo al niet van
overtuiging te doen veranderen, dan toch er toe te
ij bewegen, om - gelijk zij het noemde -·- op het
altaar des vaderlands haar overtuiging ten offer te
T brengen. Zoo kwam eindelijk onder de leiding van
ij den denker, door zijn geest volkomen beheerscht,
` het praktische werk der staatshervorming tot stand.
De mannen der praktijk bogen voor den man der
wetenschap.
Toch moest nog een tijd lang op worden
geschoven; de routine moest haar meerderheid hand-
haven boven de school. Totdat ze haar onvermo-
‘ gen al te klaar had getoond. Toen eindelijk werd
de leiding der praktijk den leeraar der kennis toe-
vertrouwd, en die den grond van het staatsgebouw
had gelegd werd geroepen om ook het gebouw zelf `
op te trekken. Met wat gevolg, is niemand onbe-
kend. Voor het ontwerpen der organieke wetten
was het organiseerend hoofd gevonden, en wat het
hoofd bedacht wist de hand uit te voeren. Thans
kwam het uit, hoe valsch zij is, die gewone voor-
stelling, als mocht de wetenschap niet uit het stille
studeervertrek in het woelige leven treden, en als
lag de kiem van den minister alleen in den ad-
junct­commies. De denker deed meer, en deed