HomeThorbeckePagina 12

JPEG (Deze pagina), 708.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 12.07 MB

fi
10
als de kritiek, die een deel van haar is, was zü
in haar vollen omvang hem een leveusbehoefte, en
niemand, die er met beter gevolg naar wist te stre-
ven, aan haar eersten eisch, de strenge consequentie,
j te voldoen. Zelfs waar hij het beginsel zijner be-
schouwing voor een ander liet varen ­- men denke
li aan zijne leer over de samenstelling der volksverte- i,
genwoordiging, - nooit gaf hij de logische kracht
van het gestelde beginsel prijs. Hij wist, en hij sprak T
het uit, dat zij, die tegen theorieën ijveren, zelf on- lj
der de macht eener theorie zijn, en daarom alleen `
haar voor ervaring uitgeven, omdat ze tot hiertoe
werd gevolgd. Hij begreep, dat alle kunst, alle prak-
tijk, in het eerst alleen door oefening verkregen,
allengs onder de macht der wetenschap behoort te
komen, om door haar te worden geleid. Maar het
moest dan ook een wetenscha.p zijn, uit de feiten _ ‘
geboren, niet aan de feiten opgedrongen, een theorie
die leven wist te scheppen, waarvan kracht kon
uitgaan. Aan de uitlegging, aan de beoordee-
ling der grondwet, werd zonder de minste weifeling,
zonder in den blinde rond te tasten, het ontwerp
harer herziening verbonden.
‘ Nog wist de natie niet, wisten allerminst de regee-
ring en de uitverkorenen des volks hem te volgen. Het
was vooral de moed, die ontbrak. Wat men onder-
nam liep op teleurstelling uit, en van hetgeen wij
politisch waren en in zelfregeling vermochten, was het
geen schitterende proef. Doch de weg was gebaancl