HomeThorbeckePagina 10

JPEG (Deze pagina), 725.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 12.07 MB

u

Groot was hij in de wetenschap. Aan ruime ken-
nis van zaken paarde hij een methode, in wier ge- j
bruik hij onovertroffen was. Wij, die eens zijn leer-
lingen waren - hun getal is in deze afdeeling niet
t gering, - weten er van te getuigen. Nergens werd,
. ook zonder dat in zijne lessen ons zelf werkzaam ,·
liet optreden, de blik zoo gescherpt, de kracht zoo la
geoefend, als waar hij onze· voorganger was. Zelfs
waar hij met die deelen der wetenschap was belast,
die zijn aandacht slechts in geringer mate trokken - V
ik denk aan de geschiedenis van het Romeinsche j
recht, ­- was de manier, waarop hij ze aangreep ` i
· en ontvouwde, zoo eenig, zoo den krachtigen geest _
kenmerkend, dat wij zelfs daar dezen leermeester [
met geen anderen wenschten te ruilen. Overal was l
4 hij zelf het levende bewijs voor die stelling, die
­ later zoo dikwijls uitsprak, soms niet zonder over- f
drijving, dat er van het toenemende aantal hoog-
leeraren, van de telkens met sterker aandrang be-
geerde splitsing van vakken, niet altijd voor de vor-
ming van het opkomend geslacht de beste vrucht
te wachten is, en dat alles op de kracht, op de waarde,
niet op het getal der personen aankomt.
Ware het ons niet mogelijk, van iets anders te j
spreken dan van zijne akademische lessen, zelfs dan i
zou onze grootste lof niet te groot zijn. Maar het ik
was hem niet genoeg, ons de uitkomsten der we- i
tenschap mede te deelen; er was in hem de kracht
en de wil, om haar te ontwikkelen, haar een goeden