HomeQuercus pubescens: een oerwoud in Z.-Frankrijk en haar algemeene verbreidingPagina 5

JPEG (Deze pagina), 723.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.11 MB

PDF (Volledig document), 7.20 MB

141
tuurlijk bosch aan. Er bevonden zich exemplaren van
zeker meer dan 20 m hoogte; verschillende hadden een
omtrek van meer dan 4,5 m. De takken waren bedekt met
1, een bladmos Leucodorz scii1r0ides ScHwAAo. genaamd.
. ‘ Tusschen deze (bladverliezende l) eiken stonden vrij alge-
nl meen exemplaren van Acer monspessularium L. en minder
[ talrijk ook van Acer campestre L. en Ulmizs campestris L.;
bijna alle even indrukwekkende exemplaren, evenzoo op
hun natuurlijke groeiplaats staande. Als ondergroei viel
in de eerste plaats Buxus sempervirens L. op; indrukwek-
kende boomen van wel 8 m hoogte en een stamomtrek
van 30-40 cm. Ook van de takken dezer boomen hingen
lange slierten mossen. Van het struikgewas noteerden we
Crataegizs morwgyria jAco., Rubus disc0l0r Wiïxmï ET Niïiïs
en Hedera Helix L. Volledigheidshalve dienen ook enkele
kruiden genoemd te worden: Brachypodium sylvaticum
Bmuv., Geizm urbanum L., Arum italicum Mitt. in groote
massa’s, Sanguisorbcz Magnolii SPAcH, Viola 0d0ram L.,
Lit/10spermum pizrpizreo-coeruleum Desr., Ficaria vermz
HUDS., vrij veel kiemplanten van Quercus pubescens
WILLD. en slechts weinige van Quercizs Ilex L.
Deze lijst kan geenszins aanspraak maken op volledig-
heid ten gevolge van den korten duur van ons bezoek.
Bovendien was het jaargetijde ongunstig om een juisten
indruk van de samenstelling van dit bosch te krijgen. Maar
we kunnen er gerust op vertrouwen, dat Dr. BRAUN-
« BLANQUET, de onvermoeide leider van het bovengenoemde
l Station, met zijn medewerkers dit bosch vroeg of laat
= wel aan een nauwkeurig plantensociologisch onderzoek
» zal onderwerpen.
· Zooals reeds opgemerkt werd, wordt de bestaansmo­
. gelijkheid van dit bosch bepaald door den waterstand.
> Gaan we de berghelling op, dan wordt het al zeer spoedig
· vermengd met Quercus flex, die na korten tijd geheel de
{ overhand verkrijgt.
Vragen we ons thans af tot welk vegetatie-type het hier
1 beschreven bosch van Quercizs pubescens gebracht moet
· worden, dan is dat waarschijnlijk het Qi1ercus­Tilia-Acer
10