HomeQuercus pubescens: een oerwoud in Z.-Frankrijk en haar algemeene verbreidingPagina 4

JPEG (Deze pagina), 777.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.11 MB

PDF (Volledig document), 7.20 MB

V. 140
plekken het zgn. forêt-galerie of galerij-bosch optreden.
_ Dit is een boschtype, waarvan de bodem een groot deel
j van het jaar onder het stroomende rivierwater staat. Het
is van gemengden aard en is hoofdzakelijk samengesteld i
~ uit Populus, Fraximzs, Salix, Ulmus, Alnus soorten, j 4
`i alle dus vertegenwoordigers van geslachten met afval- ej
~ lend blad. Het is het voor Zuid-Europa karakteris- ,
tieke rivierbegeleidende loofbosch. De breedte van zulk
een galerij-bosch hangt geheel af van de breedte der grond-
{ strook langs de rivier welke het grootste deel van het jaar
- onder stroomend water staat en alleen tijdens de zomer-
< j maanden droog ligt, maar toch een hoogen grondwater-
l stand behoudt. Soms is deze strook zoo smal, dat het
lj galerij-bosch niet tot ontwikkeling kan komen. Waar
" de rivier de oevers doet aangroeien, ontstaat daartoe ge-
4 leidelijk wel de gelegenheid, waar daarentegen de rivier
de oevers aanvreet wordt deze mogelijkheid ten slotte
j ‘ ·geheel uitgesloten; bijna loodrecht stijgen de bergwanden
r _ dan omhoog uit de rivierbedding, en onderbreken het
galerij-woud. Op de berghellingen ontwikkelt zich de
‘ ‘ Garigue, het voor het westelijk deel van het Middelland-
· sche Zeegebied karakteristiek altijd-groene loofbosch
met harde, leerachtige bladeren. Wanneer dit loofbosch
j zich vrij ontwikkelen kan, vindt het zijn klimax-stadium
3 j in het Quercus Ilex-bosch. Door het vele branden en wei-
" * den wordt echter maar zelden dit stadium bereikt.
z Nu liggen de bergen bij Dions eenige honderden meters
van de Gardon verwijderd. Langs de rivier, aan den voet
l der bergen dus, komen breede strooken grond voor, die
l j meestal jaarlijks slechts korten tijd onder water staan.
, Daar kan zich het galerij-bosch niet ontwikkelen, evenmin
’_Q het Quercus Ilex-bosch; het eerste niet bij gebrek aan een
. voldoende lange periode van stroomend water; het tweede
1 niet omdat het grootere drainage vraagt. Het was op een
j dusdanige plaats, dat onze gastheeren ons een prachtig
’ woud van Quercus pubescens WILLD. lieten zien.
j Quercus pubascens komt vrij algemeen in Zuid-Europa
f j voor; we troffen dan ook in Dions den boom in een na-
l