HomeDe bronnen van Voskuyl's tooneelspelenPagina 4

JPEG (Deze pagina), 780.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 16.80 MB

2 J. A. VVorp 76
zich nog >>Luytenant op den Rijn­stroon1" ‘); den 12d@¤ Jan.
1644, toen >>syne twee kinderen als Jasper out 6 jaer ende
Annetgen out 4 jaer daer moeder af was Jannetge Jaspers te
saenien voor haer moeders erff" in het Register der bewijzen
ter Weeskanier werden ingeschreven, heet hij Capiteyn te
water 2). .
Verscheidene versjes van Voskuyl zijn opgenomen in Vanus
]l[?iïl’)l€­g?;]g€7ïS 3), een liederboekje, dat in of na 1622 te Am-
sterdam het licht zag. Men vindt hein daar in gezelschap
van M. van Velde, Ronsaeus, VV. D. Hooft, Jan Robbertsz,
J. P. Roosendael, A. M. Panneel, Mich. Vlack, J. D. Neeiï
en anderen. Andere verzen van hem worden gevonden in Hol-
lands .NachtagaaZtian“). De liedjes van Voskuyl, die bijna alle
van anioureusen aard zijn, Voeren zijne kenspreuk ’t Varkaart
haast; leeren ons niets van zijne levensgeschiedenis. Behalve
die versjes en dat op De Geest schreef Voskuyl lofdiehten op
R0denburg's Malibaa (1618) en Starter’s Daaaida (1633).
Dat brencrt ons o den krin in welken Vosku l verkeerde.
¤ P ga Y
Tot dien kring behoorden Mr. Steven, Willem Hooft, Johan
Meurs en Heereman Dirkxsz, >>gunstige Confraters ln Liefd’
B1oeyende"5), Jan van Arp en J. Lemmers, die lofdichten
1) Zie het slot van Oudan ande Jongban Hillabranl.
Mr. J. E. Ileeres, Adjunct-archivaris aan het Rijks-archief, meldt mij, dat daar
over Vosknyl niets te vinden is. Een groot deel van Nederlandfs Marine­archieven
zijn nl. 50 jaren geleden verbrand!
2) Mededeeling van Mr. W. R. Veder, Archivaris van Amsterdam.
3) Inhoudanda Vaaldarhanda niauwa Daunüans, an Vaysjans, 000/c anclara Liada-
kans, door varscdaydan Cmnpanis/an ghamaacf, an nayi vaar dasan in druclc gïzasian.
Als 00ck da 2)67’¢U7Z’Z0007'ó[ï:7lgd6 van bal Manisla Susjan. (Gravure). Tal Anisiara/am.
By Cornalis Willemse. BZau­Laackan, Boeck-varcaopar, woananda in S. Jans straal,
in ’f vargulcla .4.3.0., fol. 2, 4, 6 verso, 19, 24, 26, 28, 34, 45.
Zie over het bundeltje De Roever in Oud-H0/land, I, 1883, blz. 66. .
4) naïrycl maf aan niau lwada daal genaamd Hollands an Saaus nachiagaals saman
gasang. Tal Ams/ardam by Jacob Piafars Waahfar. 1633, I, blz. 11, 18, 31, 42, 56,
62, 64, 72, 82, 86, 96, 103, 114, 160, 172, 186, 193, 227, 245, 264, 276, 284,
325, 326.
5) Aan hen is de Knysscàa Roalandyna opgedragen.