HomeDe bronnen van Voskuyl's tooneelspelenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 813.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 16.80 MB

Overgedr. uit het ïtjdschr. v. Ned. Taal- en Letterk., Deel XIV. A
il /// Jf&f»////“, ­¥///'· "
DE BRONNEN VAN VOSKUYIFS TOONEELSPELEN.
dj Van het leven van Meynert Pietersz. Voskuyl is zeer weinig ·
bekend. Waarschijnlijk was hij een broeder van den schilder
. Huygh Pietersz. Voskuyl (1592 of 1593-1655) 1) en van den
­ Qyj uitgever Dirck Pietersz. Voskuyl (Jr 1623) 2), wien 0. a. een
V ’ paar tooneelspelen van Rodenburg het licht zagen. Hij zal in
...'g J , 1 het laatst der l6<l@ eeuw te Amsterdam zijn geboren.
j_ In zijne jonge jaren heeft Voskuyl veel gereisd, zeker we-
gens handelszaken. Den 2151% Juni 1615 schrijft hij te Parijs
je j P, een versje in het album van den schilder Wibrand Symonszoon
‘··' li de Geest 3) en in 1624 dicht hij te Rostock en te Bergen in
j Noorwegen, terwijl hij op reis is voor Sr. Johan Holthuysen,
. een tooneelspel‘). Later was hij luitenant op een klein oor-
I i logsvaartuig, de Rhynberck, dat dienst deed op den Rhijn;
,1 daarmede is hij den 21S'¤<’=¤ Oct. 1635 >>ter wacht legghende
cu _· voor de Hunpelsche Waert" 5) en den 29St@¤ Juli 1638 »aen
’t Vinesche gat boven Rees, ter wacht" “). In 1639 noemt hij
j·,.,i· 1) Vgl. De Hoever in 0ud­HOZZand, 111, 1885, blz. 207, 208.
~ _ Re 2) Zie Oud­HOZland, t. a..p., blz. 1441. Den 10d€¤ Febr. 1612 was zijn huwelijk
’; [ ij , met Aefje Willemsdr. ingeteekend. (Mededeeling van Mr. Ch. M. Dozy).
. · . » 3) Vgl. Dr. C. Hofstede de Groot in Oud-Hallaml, VII, 1889, blz. 238. Men
[ vindt daar tevens een facsimile van zijne handteekening en eene beschrijving van
‘ j zijn wapen.
`_ y ` 4«) De opdracht van de Bellaria en Pandosfas (zie den titel beneden) aan Holt-
L 1· huysen luidt aldus: ,,A1so uE. Anno 1624. my volmachtig maecten om voor uE.
V _§_ te geen naer Rostock in Pomeren, ende aldaer 11 E. affairen te verrichten, verders
A last hebbende van uE. om my van daer op ’t spoedighst te vervoeghen naer Bergen
I " in Noorwegen, alwaer wy kors daer na malkanderen rescontreerden. Gelijck uE.
·` soo ’k gheloove noch wel sal bewust wesen. Soo ist dat op dien selve tocht, mids
" de goede gelegentheyt van tijt, ick dese Tragedie van Bellaria heb beginnen te
~ ’ _ schryven, ende tot Bergen komende voort voltoyt", enz.
. _ 5) Zie de opdracht van de Kuyssc/lc Roelamlyne.
A ` 6) Vgl. het slot van Dc Boeleerende Avantvraclc met de kuysc/le Flarimle.
. n` v `
av! .­ 1
.. ti Z
*i­§'¥;I.i.l, a