HomeDe bronnen van Voskuyl's tooneelspelenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 768.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 16.80 MB

I
I
16 J. A. Werp QO
liefde gevoelt voor den Prins en met minder ijver hare herders-
plichten waarneemt dan vroeger. De beide gelieven storten in
eenige monologen hun hart uit. De Koning maakt zich bezorgd
over zän zoon, die er zoo slecht uitziet, en laat op raad van
Franion, die hem steeds trouw is gebleven, den dokter Jero­ K
nimo komen. Dorastus lacht echter om de middelen van den
dokter en »smijt de Pillen over ’t volck"; hij weet beter dan ·
Jeronimo, wat hem mankeert, en verkleedt zich dikwijls als
herder, om des te gemakkelijker van Faunia’s gezelschap te y,
kunnen genieten.
Dorastns begrijpt, dat de Koning, zijn vader, nooit in zulk
een huwelijk zal toestemmen, en weet Faunia te overreden met
hem te vluchten. Maar zij worden >>bespied in Vryagie" door
twee oude boeren, Olef en Laris, die Porrus waarschuwen;
deze besluit naar den Koning te gaan, hem alles mee te deelen
en hem de kostbaarheden te laten zien, die Faunia aanhad,
toen hij het kind in de boot vond. lntusschen is door Caponio
-­ in de novelle heet de man Gapnio - een dienaar van Do-
rastus, alles voor de vlucht in gereedheid gebracht; er ligt een
schip zeilree en de Prins en Faunia gaan aan boord. Caponio
komt Porrus tegen, die op weg is naar het hof; hij lokt hem
mee naar de haven en, als Porrus daar is, wordt hij, op bevel
van Gaponio, door eenige matrozen aangegrepen en met ge- jj
weld op het schip gebracht. Egistus is diep bedroefd, als hij
hoort van de vlucht van zijn zoon en als Mopsa hem de toe-
dracht der zaaki komt berichten.
De reis der gelieven is niet voorspoedig; >>Dorastus strandt
met het Schip, comen soo half verdroncken aen Landt, maecken
W binnen een seer claagent gedruys. Het moet hier donderen en
Blixemen, en geweldich onweer maecken". De vreugde over
hunne redding gaat in angst over, als zij van een matroos
hooren, dat men zich in Egypte bevindt, het rijk van Porrus,
Egistus’ vijand. Caponio geeft Dorastus den raad een anderen
naam aan te nemen en hij noemt zich Menander van Rome
­- in de novelle Meleagrus van Trapolonia. Nauwelijks zijn zij