HomeDe bronnen van Voskuyl's tooneelspelenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 669.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 16.80 MB

89 De bronnen van Voskuyl’s tooneelspelen 15
oogenblik verwacht worden en dat hij op de valkenjacht gaat. K
De gezanten keeren terug; Bellaria wordt, op bevel van Pan-
dosto, uit de gevangenis gebracht; één der heeren geeft den .
Koning verslag van de reis en overhandigt hem de uitspraak ,
van het orakel, dat aldus luidt 1):
>>Waen bedrieght, als oock u Jalousie:
Bellaria is kuys, Egistus bleef oyt trouw
Want dacht geen overspel Pandosto met u vrouw
n Te plegen nimmermeer, nu noch tot geenen tyen. i
Getrouwe Franion die moet ick me bevrye
Voor lasteren voor schant en opgehoopte rouw.
’t Onnoosel kindeken dat ick onschuldigh houw,
’ Wert dat gevonden niet, Pandosto straf sal lyen". lit
Pandosto ziet in, hoe wreed hij is geweest tegenover zijne {
4 vrouw; hij smeekt haar om vergiffenis en belooft overal onder- g
, zoek te zullen laten doen naar het dochtertje, dat hij aan de
K golven heeft prijsgegeven. Daar komt plotseling het bericht,
f dat Garinter op de jacht is verdronken; Bellaria sterft van ‘
schrik en Pandosto, die thans eerst het orakel in zijn vollen
j omvang begrüpt, wordt >>ontsint" van smart.
In de Dorastus en Fmmia hooren wij het vervolg van de
l geschiedenis; het stuk speelt vele jaren later. Faunia. door i
j Porrus en Mopsa opgevoed, is een mooi meisje geworden en
f munt uit in den kring van herders en herderinnetjes, waarin
zij verkeert. Egistus, de Koning van Sicilië, heeft een zoon
Dorastus en vindt, dat het tijd is, dat deze jongeling eens aan
trouwen gaat denken, b. v. met de Prinses Eufania van Dene-
marken 2). Maar Dorastus ziet, als hij op de jacht is, Faunia t
en wordt doodelijk op haar verliefd, terwijl ook de herderin ,_
· r
_§" E
1) In de novelle (blz. 40) luidt het orakel: ,,Suspition is no proofe: jealousie is
an unequall judge: Bellaria is chest; Egistus blamelesse; Franion a true subject;
Pandosto treacherous: his babe an innocent, and the King shal live without an heire: ,
if that which is lost be not f0unde”. W
2) Eerst heet zij eene Prinses van Portugal, maar later van Denemarken, evenals
11 de novelle.
x