HomeDe bronnen van Voskuyl's tooneelspelenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 740.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 16.80 MB

I
I
14 J. A. Worp 88
roer laten neerleggen en het aan de golven prijsgegeven. En
de moeder _jam1nert1):
»Ach ongeluckich kint! ter nauwer noot ghebooren
Wae1‘om doch moet ghy inde dulle Zee versmooren?
’t VVaer nutter u gheweest ghy noyt het sonne licht
In wesen had beschout met sterfelijck ghesicht.
Most ghy den slagh, laes! van u Vaders tooren voelen,
Most ghy de vlammen van sijn heete gramschap coelen ?"
De herder Porrus, die aan het strand van Sicilië een verloren W
schaap zoekt, meent zijn eigendom teruggevonden te hebben,
als hij op de eenzame plek een geluid hoort, maar bespeurt
dan, dat het het schreeuwen van een kind is in eene nabij
zhnde boot. Hu schrikt eerst, roept het >>soete küntje Jesus"
aan, en bidt een paternoster - in de novelle denkt de herder,
>>that it was some little God, and began with great devocion I
to knock on his breast"’). Porrus neemt het kind, dat >>al I
moytjes uyt edost" is, mee naar huis, hoewel hij wel een beetje j
bang is, dat zijne vrouw, die zelve geene kinderen heeft, hem
zal gaan verdenken. Inderdaad krijgt hij bij zijne tehuiskomst
dan ook den wind van voren, maar de toorn der vrouw wordt
gestild bij het zien van de gevulde beurs en van de sieraden,
die het kind aan heeft. Het echtpaar besluit het kind te hou-
den en het geld te gebruiken, om zelf hun toestand te verbeteren.
Intusschen komen de afgevaardigden van Porrus te Delphos, II
waar in den tempel allerlei plechtigheden plaats grüpen.
>>Eenige Jongetjes int wit" zingen, Apollo verschijnt, terwijl
>>een Hemelsche klaerheyt vertoont” wordt, en de >>Bisschop"
overhandigt aan de gezanten het >>schrift", dat het antwoord
I van den god bevat. Van dat alles wordt in de novelle slechts
, met een enkel woord gewag gemaakt. Garinter bezoekt zijne
moeder in de gevangenis en vertelt haar, dat de gezanten elk
1) Novelle (t. a. p., blz. 36): ,,Alas sweete infortunate babe, scarce borne, before
envicd by fortune, would the day of thy birth had beene the terme of thy life: then
shouldest thou have made an ende to care, and prevented thy Fathers rigonr".
2) Blz. 46.